Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Lex Ukrajina V.

Lex Ukrajina V.: Co se změní od 1. července 2023

Pozor! Od 1. července 2023 nabude platnosti Lex Ukrajina 5.

Změny nastanou např. pro osoby ubytované v bezplatném ubytování a v solidárních domácnostech, a týkat se budou také vyplácení humanitární dávky.

УВАГА! 1 липня 2023 вступить у силу Lex Ukrajina 5.

Зміни торкнуться, наприклад, тих, хто живе у безкоштовному та солідарному житлі, також буде інакше розраховуватися розмір фінансової допомоги.

1. Humanitární dávka

Humanitární dávka od 1. 7. 2023 (§6 zák. č. 66/2022 Sb.):
https://www.mpsv.cz/humanitarni-davka

 • pro osoby s dočasnou ochranou je vytvořen zvláštní systém sociálního zabezpečení ve formě indexované humanitární dávky, nemají nárok na podporu ze standardních systémů v ČR
 • konečná výše HuD bude pro každého rozdílná, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ?
  – pokud je výsledek větší než 0, pak výše dávky = výsledek výpočtu
  – pokud je výsledek roven 0 nebo nižší, dávka žadateli nenáleží

Podání žádosti o dávku

 • žádost o dávku je třeba podat v měsíci, za který se o dávku žádá, jinak nárok na ni zaniká (§ 6, odst. 6). Dávku administrují krajské pobočky ÚP (§ 6, odst. 7)
 • podmínka zdržovat se na území ČR se prokáže shodou adresy místa pobytu uvedené v žádosti o dávku a adresou uvedenou v základním registru obyvatel, na výzvu ÚP bude možné nesoulad odstranit (§ 6, odst. 3)
 • žádost o dávku se podává pouze elektronicky, výjimkou je první žádost, kterou lze podat v listinné podobě (§6c, odst. 1), všechny skutečnosti se dokládají elektronicky (§ 6c, odst. 4), pokud ÚP neurčí jinak; je nutné sledovat aplikaci a dostavit se na ÚP po vyzvání  ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, nebyla-li ÚP určena delší lhůta(§ 6, odst. 9)
 • do žádosti o HuD se uvádějí identifikační údaje žadatele; adresa místa pobytu; údaj o udělení DO; údaj o všech příjmech žadatele; údaj o zaměstnavateli; identifikace účtů žadatele a údaje o finančních prostředcích na těchto účtech; prohlášení o majetkových poměrech; pokud má žadatel náklady na bydlení v bytě evidovaném v evidenci bytů, uvede identifikační údaje vlastníka bytu
  – všechny informace se uvádějí za žadatele a společně posuzované osoby (bydlí spolu a spolu uhrazují náklady) (§ 6c, odst. 2)
 • dávka se vyplácí pouze na účet, výjimkou je dávka za první kalendářní měsíc, kterou lze vyplatit v hotovosti (§ 6, odst. 7)

Nárok na dávku a výpočet výše humanitární dávky (účinné od 1. 7. 2023)

dávka nenáleží osobě, které je bezplatně poskytnuta celodenní strava, základní prostředky osobní hygieny a ubytování (§ 6, odst. 1)

 • výše dávky v 1.-5. měsíci po udělení DO (resp. do měsíce, ve kterém uběhne 150 dní od udělení DO):
  – ve výši životního minima (děti 3 490 Kč, dospělí 4 860 Kč), (§ 6b, 1a, b)
  – u dětí 6-10 let bude dávka ve výši 1,2 násobku ŽM (4 188 Kč) (§ 6b, 1d)
  – u osob se zdravotním postižením (má průkaz z Ukrajiny nebo je uznán OSSZ) bude dávka ve výši 1,5 násobku ŽM (7 290 Kč u dospělého, 5 235 u dítěte) (§ 6b, 1c)

Tabulka 

od 6. měsíce (resp. od měsíce následujícího měsíci, ve kterém bylo dosaženo 150 dní od udělení DO):

 • pro dospělé 18-65 let se snižuje na existenční minimum (3 130 Kč pro dospělého)
 • jsou však definovány výjimky, zranitelné skupiny, u nichž se dávka nesnižuje a zůstává na ŽM (případně indexovaném ŽM, tj. zvýšeném o násobek základní částky, viz výše):
  – HuD pro dospělou zranitelnou osobu = 4860 Kč;
  – HuD pro dospělou osobu se zdravotním postižením = 7 290 Kč
  – HuD pro dítě = 3 490 Kč, HuD pro dítě ve věku 6-10 let = 4 188 Kč
  – HuD pro dítě se zdravotním postižením = 5 235 Kč

Tabulka 

 

zranitelné skupiny:

 • děti do 18 let
 • studující v ČR do 26 let (19-26 let, pokud studují)
 • pečující o dítě do 6 let (jako pečující se může prohlásit pouze jedna osoba)
 • těhotné ženy
 • senioři starší 65 let
 • osoby se zdravotním postižením (držitel osvědčení z Ukrajiny nebo osoba uznaná OSSZ jako invalidní) a osoby, které o ně pečují (osoba, která byla jako pečující označena v žádosti o dávku)

Příslušná výše dávky se určí podle níže uvedených pravidel (viz vzorec výpočtu), pro společně posuzované členy rodiny se výše dávek sčítají

Jak budou identifikovány zranitelné osoby? příslušnost do kategorie zranitelných osob, kterou nelze určit pomocí věku, je prokazována pomocí aplikace pro HUD, kde žadatel o HUD uvede, zda je osobou se zdravotním postižením, osobou pečující nebo zda je žena těhotná

 • od 1. 7. 2023 je nutno zranitelnost doložit příslušným dokladem a doklad nahrát do elektronické žádosti o humanitární dávku
 • Děti do 18 let, Osoby starší 65 let: nic speciálního v žádosti nevyplňují, aplikace tyto osoby identifikuje automaticky
 • Student 19–26 let: bude dokládat potvrzení o studiu/rozhodnutí o přijetí na SŠ/VŠ
 • Osoba pečující o dítě do 6 let věku: v žádosti o HUD prohlásí, že je osobou pečující o dítě do 6 let věku a toto dítě uvede v žádosti
 • Těhotná žena: bude dokládat těhotenský průkaz/potvrzení od lékaře
 • Osoba se zdravotním postižením: bude dokládat doklad o zdravotním postižení (nebo invaliditě).
  – Pokud má doklad z Ukrajiny, že je osobou se zdravotním postižením (nebo invalidní), nahraje do žádosti tento doklad.
  – Pokud není osobou se zdravotním postižením (nebo invalidní), ale její zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, může podat od 1. července 2023 žádost o posouzení zdravotního stavu na Českou správu sociálního zabezpečení. Žádost bude podávat prostřednictvím elektronického formuláře na ePortálu ČSSZ. Žádost bude obsahovat rovněž poučení a stručný osobní dotazník, povinně bude nutné v žádosti uvést kontaktní údaje na ošetřující lékaře v ČR, bude rovněž možné přiložit aktuální lékařské zprávy z ČR.
 • Osoba pečující o osobu se zdravotním postižením: v žádosti o HUD prohlásí, že je osoba pečující o osobu se zdravotním postižením a tuto osobu uvedete v žádosti

Započitatelné náklady (na bydlení) - nejsou samostatnou dávkou, ale součástí humanitární dávky

2 typy nákladů

 • započitatelné náklady na bydlení v bytech zařazených v evidenci bytů - použijí se pro osobu bydlící v bytě zařazeném v evidenci bytů (§ 6b, odst.2) - předpokládá se 3 000 Kč na osobu a měsíc, max. pro 5 osob
 • započitatelné náklady na ubytování v ostatních prostorech k ubytování - použijí se pro osobu bydlící v ostatních prostorech k ubytování. Pro určení nároku na dávku a stanovení její výše se započitatelné náklady na ubytování použijí, je-li cizinec výdělečně činný, nebo zařazen ÚP jako uchazeč o zaměstnání (§ 6b, odst.2), tato podmínka neplatí u osob patřících do zranitelných skupin. Předpokládá se 2 400 Kč na osobu a měsíc, max pro 5 osob.
 • částka započitatelných nákladů na bydlení/ubytování bude vypočtená pro všechny společně posuzované osoby podle typu ubytování a počtu osob, přesná pravidla nejsou známa. Částky budou stanoveny nařízením vlády (§ 6b, odst.3), uvedené částky dosud nejsou schváleny

Příjmy a finanční prostředky

 • příjmy - veškeré příjmy jednotlivce, u společně posuzovaných členů rodiny se započítá součet příjmů všech posuzovaných osob (z ČR i zahraničí); za příjem se nepovažuje humanitární dávka ani prostředky poskytnuté UNICEF; příjmy se zjišťují za období kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, na který je podána žádost (§ 6, odst. 1, 5)
 • prostředky na účtu - zkoumají se k datu podání žádosti, pokud bude mít žadatel (samostatný nebo společně posuzovaná domácnost) v době podání žádosti na účtu vyšší obnos než výslednou dávku vypočtenou podle vzorce, nárok na ni nevzniká.

Vzorec výpočtu výše dávky

 • dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ?
  – pokud je výsledek větší než 0, pak výše dávky = výsledek výpočtu (např. 4860 (ŽM) + 3000 (bydlení v bytě v evidenci) - 6000 (plat) = 1860 → dávka bude vyplacena ve výši 1860 Kč) - pokud je výsledek větší než 0 a menší než 50 Kč, vyplatí se dávka ve výši 50 Kč
  – pokud je výsledek roven 0 nebo nižší (příjmy pokrývají nebo převyšují započitatelné náklady na bydlení + nárokovatelnou dávku), dávka žadateli nenáleží

Posuzování zdravotního stavu - invalidity (§ 6d zák. č. 66/2022 Sb.)

 • Okresní správa sociálního zabezpečení na žádost cizince s dočasnou ochranou posoudí, zda je tento cizinec osobou se zdravotním postižením. OSSZ posoudí zdravotní stav a vyhotoví posudek. Postupuje obdobně jako při posuzování zdravotního stavu a vyhotovení posudku pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením.
  – posouzení zdravotního stavu podle Lex Ukrajina nelze uplatnit pro potřeby zákona o zaměstnanosti a na osobu s DO, která bude posudkem OSSZ disponovat, nelze pohlížet jako na osobu se ZP ve smyslu §67 zákona o zaměstnanosti (např. pro zprostředkování zaměstnání pro osoby se ZP)
 • žádost se podává elektronicky, obsahuje identifikační údaje žadatele a jméno a adresu ošetřujícího lékaře nebo lékařů v České republice
  – elektronický formulář bude zprovozněn od 1.7.2023
 • OSSZ sdělí elektronicky ÚP, zda je žadatel osobou se zdravotním postižením a do kdy je platný posudek
 • pro účely HUD a poskytnutí bezplatného ubytování byla od května 2023 elektronická žádost o HUD doplněna otázkou, zda je žadatel o HUD osobou invalidní - aktuálně jde o formu čestného prohlášení

Podpora bydlení a ubytování uprchlíků od 1. 7. 2023

Nová pravidla - stručný přehled

Systém podpory rozlišuje:

 • BYDLENÍ v bytech a domech (určených pro trvalé bydlení/kolaudovaných jako byt) a
 • UBYTOVÁNÍ v zařízeních, která nejsou určena pro trvalé bydlení (ubytovny, hotely, koleje, rekreační zařízení) - zda jde o bydlení, nebo ubytování, je dáno kolaudačním rozhodnutím stavby

Evidence HUMPO

 • objekty vhodné pro ubytování mohou být podle zákona 65/2022 Sb. evidovány v HUMPO, a to na základě písemné smlouvy s krajem
 • objekty určené pro trvalé bydlení v HUMPO být evidovány nemohou a uprchlíci v nich bydlící uzavírají s majitelem/ubytovatelem soukromoprávní smlouvu
 • z HUMPO tedy budou vyřazovány dosud zařazené objekty určené k bydlení (byty a domy) a jsou-li jejich obyvateli osoby spadajících do zranitelných skupin, dojde k jejich “přeubytování” do objektů v HUMPO

Bezplatné UBYTOVÁNÍ v rámci HUMPO bude pro dospělé osoby mimo zranitelné skupiny zastropováno na 150 dní od udělení DO (vztahuje se to na všechny držitele DO, i na ty, kdo nouzové ubytování nikdy nevyužili). Po 150 dnech mohou uprchlíci uzavřít s ubytovatelem nájemní smlouvu a své ubytování hradit. MV vypracovalo metodiku s pravidly pro ubytování Typ: PDF dokument, Velikost: 322.32 kB

 • Pracující (s nízkými příjmy) a registrovaní uchazeči o zaměstnání na ÚP budou mít po uplynutí doby bezplatného ubytování nárok na uplatnění započitatelných nákladů na ubytování, které vstupují do konečné výše HuD, tj. pokud budou mít nárok na HUD, mohou získat i náklady na ubytování v rámci HUD. Náklady na ubytování jsou dány nařízením vlády, předpokládaně ve výši 2.400 Kč na osobu/měsíc.

BYDLENÍ: Nadále nebude vyplácen žádný příspěvek pro solidární domácnosti, uprchlíci budou muset ubytování hradit sami. Pokud mají nízké příjmy, mohou uplatnit započitatelné náklady na bydlení/ubytování, které vstupují do výpočtu do konečné výše HuD, pokud budou mít nárok na HUD, mohou získat i náklady na bydlení v rámci HUD. Náklady na bydlení jsou dány nařízením vlády, předpokládaně ve výši 3.000 Kč na osobu/měsíc pokud je nájemní byt v evidenci MPSV, nebo ve výši 2.400 Kč na osobu/měsíc pro byty mimo Evidenci.

Vzniká nová evidence bytů pro byty pronajaté uprchlíkům - pokud majitel svůj byt registruje, může držitel DO uplatnit při výpočtu konečné výše HuD plnou výši možných započitatelných nákladů na bydlení.

Uznatelné náklady na bydlení a ubytování budou stanoveny nařízením vlády

 • dosud neschválená, ale předpokládaná výše pro osoby bydlící v bytech evidovaných v nové evidenci bytů = 3.000 Kč na osobu, max. pro 5 osob
 • dosud neschválená, ale předpokládaná výše pro osoby bydlící v bytech neevidovaných v nové evidenci bytů a ubytovaných jinde = 2.400 Kč na osobu, max. pro 5 osob
 • Uznatelné náklady lze získat jedině jako součást HUD, která se počítá pomocí vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ? (podrobně k tomu v sekci humanitární dávka)

Bydlení v bytech

 • Od 1. 7. 2023 nebude vyplácen žádný příspěvek pro solidární domácnosti, uprchlíci budou muset ubytování hradit sami. Ubytovatel se musí s uprchlíky domluvit na nájmu. Web MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-pro-solidarni-domacnost
 • Zavádí se nová Evidence bytů a nájemních smluv: https://ebs.mpsv.cz/ majitelů nemovitostí, kteří je pronajali ukrajinským uprchlíkům. Evidenci spravuje MPSV (§ 6a zák. č. 66/2022 Sb.) - do evidence majitelé bytů vkládají byty poskytované osobám s DO k samostatnému bydlení; zřejmě nebude možné do evidence zadávat i byty, které ubytovatel s uprchlíky sdílí (čekáme na vyjasnění ze strany MPSV).
 • Smyslem evidence je umožnit MPSV přehled o bytech a ubytovaných osobách, na jehož základě může být osobě s DO při výpočtu konečné výše HuD zohledněny započitatelné náklady na bydlení v plné výši. Podmínky zápisu do evidence
  – musí jít o byt (soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a  jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.
  – zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník
  – zápis se provádí elektronicky, pomocí digitální identity (identita občana, bankovní identita...)
  – vlastník bytu do evidence zadává: své identifikační údaje, adresu bytu a číslo bytu (pokud existuje), písemný právní titul k užívání bytu a identifikační údaje cizinců s dočasnou ochranou, kterým byl byt k bydlení poskytnut, číslo vízového štítku a údaje o začátku a ukončení bydlení.
 • Držiteli DO mohou být při výpočtu konečné výše HuD zohledněny započitetelné náklady na bydlení/ubytování, a to tehdy, pokud bude mít z důvodu nízkých/žádných příjmů na dávku nárok. Tj. konečná výše HuD bude pro každého rozdílná, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ? (podrobně k tomu viz výše v sekci humanitární dávka)
  – pokud bude držitel DO bydlet v bytě zapsaném v nové evidenci bytů MPSV, mohou mu být při výpočtu konečné výše HuD zohledněny započitatelné náklady na bydlení ve výši stanovené nařízením vlády (pravděpodobně 3 tis. Kč na osobu, max pro 5 osob)
  – pokud držitel DO bude bydlet v bytě, který v evidenci zapsán nebude, mohou mu být při výpočtu konečné výše HuD zohledněny započitatelné náklady na ubytování ve výši 2.400 Kč na osobu (80 % plné částky) (částky dosud nejsou schválené, čekáme na Nařízení vlády). Podmínkou je, že osoba je výdělečně činná nebo v evidenci uchazečů o zaměstnání (příp. spadá do kategorie zranitelných osob).
 • zák. č. 66/2022 Sb. počítá s existencí příspěvku pro solidární domácnosti v případě domácností, v nichž uprchlíci žijí společně s ubytovateli - výše příspěvku má být stanovena nařízením vlády. S vyplácením příspěvku se ale prakticky nepočítá, žádné nařízení nebude schváleno, a tak ani ustanovení o solidárním příspěvku pro sdílené solidární domácnosti zřejmě nebude aktivováno. Lze postupovat podle započitatelných nákladů na ubytování, které se rozhlední při výpočtu konečné výše HuD  (viz vzorec pro výpočet dávky: dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ?). V případě společného bydlení zřejmě nebude možné byt registrovat v evidenci (čekáme ještě na vyjasnění ze strany MPSV).

Hromadné (dříve nouzové) ubytování (účinné od 1. 7. 2023)

Zařazení do HUMPO

 • Objekty pro ubytování musí být zařazeny v systému evidence ubytování (HUMPO) na základě písemné smlouvy mezi ubytovatelem a krajem.
 • V HUMPO mohou být pouze objekty, které nejsou určeny k trvalému bydlení nebo nejsou zkolaudované jako byt. To, zda je objekt určen k trvalému bydlení, je dáno kolaudačním rozhodnutím. To je dokument, kterým majitel prokáže, že jeho objekt není určen trvalému bydlení, a tím splňuje ustanovení zákona č. 65/2022 Sb, a tedy může být nadále zařazen v HUMPO. Krajský úřad bude při prodlužování smluv s ubytovateli vycházet z kolaudačního rozhodnutí a může smlouvu s ubytovatelem neprodloužit. Rekreační stavby, jejíž parametry odpovídají účelu rekreace, a jejichž primárním účelem není trvalé bydlení, mohou v HUMPO zůstat. Vždy je na majiteli objektu, aby prokázal, že splňuje zákon.
 • provozovatel ubytování je povinen po dobu zařazení v evidenci (HUMPO) umožnit v objektu zařazeném v evidenci poskytování ubytování v rozsahu zapsané kapacity, zapisovat každý třetí den do evidence údaj o aktuálně volné kapacitě ubytování a zapisovat do evidence údaj o opuštění ubytování.

Ubytování přiděluje pouze KACPU, nelze jej domluvit samostatně

 • Přidělení ubytování, změnu ubytování a vyřazení osoby z ubytování zabezpečují Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor či Policie ČR, a to prostřednictvím HUMPO.
 • Ubytování se od 1.4.2023 přiděluje pouze na určeném pracovišti zázemí (KACPU). Není tedy možné, aby se osoby s DO samostatně domluvily s ubytovatelem, ubytovaly se a následně byly zapsány do HUMPO.
 • Po přidělení ubytování obdrží osoba s udělenou dočasnou ochranou písemnou “Informaci o přidělení ubytování” obsahující její identifikační údaje, adresu přiděleného ubytování, adresu a identifikační údaje provozovatele ubytovacího zařízení a poučení o důsledcích odmítnutí přiděleného ubytování a opuštění ubytování.
 • Ubytovaná osoba může ubytování odmítnout jen z vážných důvodů
 • Ubytování nebytového typu bude bezplatně poskytováno pouze 150 dní od udělení DO (vztahuje se to na všechny držitele DO, i na ty, kdo nouzové ubytování nikdy nevyužili). Pokud osoba bez vážného důvodu odmítne přidělené ubytování nebo ubytování opustí (více než 10 dní ubytování vez udání důvodu nevyužívá), pohlíží se na ni tak, že vyčerpala dobu 150 dnů od udělení DO
 • maximální doba se nevztahuje na osoby, které splňuje podmínky pro přiznání humanitární dávky a zároveň patří do zranitelných skupin (děti do 18 let, studující do 26 let, pečující o dítě do 6 let, těhotné ženy, osoby starší 65 let, osoby se zdrav. postižením, pečující o osoby se zdrav. postižením) - informace o zranitelných skupinách předává Ministerstvu vnitra Ministerstvo práce a sociálních věcí a bude zobrazována v HUMPO
 • po dovršení doby bezplatného ubytování budou moci osoby výdělečně činné nebo registrované na ÚP jako uchazeči o zaměstnání při výpočtu konečné výše HuD uplatnit započitatelné náklady na ubytování. Tj. konečná výše HuD bude pro každého rozdílná, záleží na výsledu výpočtu dle stanoveného vzorce dávka + náklady na bydlení/ubytování - příjmy = ? (podrobně k tomu viz výše v sekci humanitární dávka)
 • ubytovatel má nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování za osoby ubytované bezplatně (tedy do 150 dnů ode dne udělení DO a pro zranitelné skupiny) (nařízení 206/2022 Sb.)
 • KACPU není kontaktním místem pro ubytovatele ve věci otázek týkajících se poskytování ubytování, tím je příslušný krajský úřad, se kterým má ubytovatel uzavřenou smlouvu
 • Doba do 30.6. je časem, v němž se osoby, na něž se vztahuje maximální doba ubytování, mají dohodnout s ubytovatelem o dalších podmínkách bydlení (v takovém případě již nejde o ubytování dle z. č. 65/2022 Sb., ale o standardní soukromoprávní vztah). K 30.6. jsou jinak zařízení povinny opustit.
 • Přechodné ustanovení: Pokud osoba s DO, která je ubytovaná v nouzovém ubytování, dovršila  ke dni 31. března 2023 dobu 150 dnů bezplatného ubytování (150 dnů od udělení DO) nebo tuto dobu dovrší v 90 dnech následujících od 1. 4., poskytuje se nouzové ubytování a související služby bezplatně do devadesátého dne ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj.  do 30. 6. 2023. Od 1. 7. bezplatné ubytování zaniká a je třeba se dohodnout s ubytovatelem na výši úhrady nebo musí ubytování opustit.
 • Od 1. 4. vstupuje v platnost pouze povinnost ubytovatele označit v HUMPO volné kapacity nouzového ubytování ve svém zařízení, nárok uprchlíka na pouze jednu nabídku ubytování a možnost ubytovatele ukončit ubytování osobě, která se bez udání důvodu nezdržuje v ubytovacím zařízení déle než 10 dní.
 • Po 1.7. nebude možné přidělovat (nouzové) ubytování v bytech/objektech určených pro trvalé bydlení. Dále nebude možné přidělit nouzové ubytování osobě po uplynutí 150 dní od udělení dočasné ochrany, s výjimkou zranitelných osob.

Podpora poskytnutí dlouhodobě neobsazených bytů na trh s byty

Prostředky Státního fondu podpory investic lze od 1.4.2023 použít i na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu. (zák. č. 211/2000 Sb., § 3, odst. 1p)

Nezařazené


nahoru