Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Praktické informace

Co je to přestupek a kde mohu přestupek oznámit?

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

Co potřebujete s sebou k projednání přestupku:

 1. výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, tzv."parkovací lístek" nebo výzvu k podání vysvětlení
 2. doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Způsoby řešení přestupků

Přestupky lze řešit podle zák. č. 251/2016 Sb. o přestupcích, uložením pokuty v příkazním řízení na místě, které je vedeno správním orgánem nebo v blokovém řízení vedeném správním orgánem, pověřenou osobou nebo jinými orgány zmocněnými k tomu zvláštními zákony, anebo v příkazním řízení vedeném správním orgánem. Výše pokuty je stanovena v § 13 v obecné rovině nebo v konkrétní vyšší částce ve zvláštní části přestupkového zákona nebo jiném zákoně obsahující přestupky.

Od uložení sankce lze podle přestupkového zákona v rozhodnutí upustit, jestliže k nápravě pachatele přestupku postačuje samotné projednání přestupku s pachatelem a toto projednání má vliv na pachatele jako by mu byla uložena sankce.

Jak se řeší přestupek zařazený do bodového systému

Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací, které jsou zařazeny do bodového systému řeší strážníci stejně jako jiné přestupky. Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznámí obecní (městská) policie uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uložení pokuty.

Jaké sankce lze za spáchaný přestupek uložit ?

Sankce za přestupky stanoví § 11 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Za přestupek lze uložit tyto sankce:

 1. Napomenutí
 2. Pokutu
 3. Zákaz činnosti
 4. Propadnutí věci

Co dělat, když za stěračem svého vozidla naleznete tzv. parkovací lístek

Na výzvě pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku tzv. parkovacím lístku naleznete specifikaci přestupku, pro který byla výzva vystavena, rovněž je zde uvedeno místo přestupkového jednání a údaje k vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Velmi důležitou informací je lhůta, ve které je třeba se dostavit na služebnu MP, jejíž adresa je taktéž uvedena na výzvě (formou razítka).                                                          

K projednání přestupku s sebou potřebujete:

 • výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, tzv."parkovací lístek"
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Blok pokuty na místě neuhrazené

Zjistí-li však přestupce po projednání přestupku v blokovém řízení, že nemá u sebe potřebný finanční obnos na zaplacení uložené pokuty, vydá mu strážník na místě "Blok na pokutu na místě nezaplacenou" (dále jen BPN) spolu s předtištěnou poštovní poukázkou typu A. Zároveň přestupce poučí o možných způsobech úhrady.

Přestupek je tedy z hlediska projednání a vyřešení uzavřen, avšak zůstává dluh vůči městské policii, který je třeba v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne vystavení bloku uhradit. Pokud k této úhradě nedojde, bude tato dlužná částka předána k vymáhání příslušnému soudu formou exekuce. Dle stávající zákonné úpravy činí celková doba vymahatelnosti dlužné částky 6 let.

Soud usnesením rozhodne o nařízení exekuce, a pak už začne jednat samotný exekutor. Tím se pokuta uložená ve stokorunách rázem vyšplhá i na několikatisícové částky (např. 300 Kč dlužné částky ve finální části činí až 7000 Kč).

Možné způsoby uhrazení bloků na pokutu na místě nezaplacené

- po předložení bloku na pokutu na místě nezaplacenou hotově v sídle MP Roztoky, dále  poštovní poukázkou typu A, kterou přestupce obdrží spolu s výše uvedeným blokem, nebo po vyřešení přestupku bankovním převodem.

Cestovní doklady

Cestovní doklady vydává odd. osobních dokladů a evidence obyvatel na místně příslušném úřadu, tj. Městský úřad Černošice, Podskalská č. 19, Praha 2.

Odcizení cestovního pasu musí občan neprodleně ohlásit úřadu příslušnému k jeho vydání, popřípadě obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR; v zahraničí ohlásí tuto skutečnost nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky a po návratu do České republiky je povinen ohlásit ji také orgánu (úřadu) příslušnému k vydání cestovního dokladu. Neprodleně ohlásit ztrátu dokladu ukládá občanovi zákon o cestovních dokladech. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí zneužití cestovního dokladu a dále postihu podle zákona o přestupcích. Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze občanovi uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.

Co dělat po ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?

Odcizení nebo ztrátu občanského průkazu je třeba neprodleně ohlásit na Městském úřadu Černošice - úřadu s rozšířenou působností, Praha 2, Podskalská č.19, Městském úřadě Roztoky – správní odbor, nebo popřípadě též na kterémkoli útvaru Policii ČR (od policie dostane občan potvrzení o občanském průkazu a kopii protokolu o nahlášení odcizení). Pokud tak občan neučiní, vystavuje se nebezpečí uložení pokuty až do výše 5 000 Kč.

Do 10 dnů od ohlášení odcizení či ztráty je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu.

Pro Prahu-západ vydává osobní doklady (občanské průkazy , pasy) oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Městského úřadu Černošice, Praha 2, Podskalská č. 19.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

Občanský průkaz je zakázáno ponechávat nebo přijímat jako zástavu a odbírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Žádá-li občan o občanský průkaz musí použít originální tiskopis, který splňuje požadované technické parametry, vzhledem ke způsobu zpracování žádosti.

Tyto tiskopisy jsou k dispozici na výše uvedených úřadech..

Kdy je strážník oprávněn namontovat TPZOV - tzv. "botičku" ?

Strážník může nasadit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) jen v případech, kdy mu to umožňuje § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Těmito případy jsou:

 • ponechání vozidla na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno
 • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje

Technické prostředky lze použít jen jsou-li zajištěny nepřetržité podmínky pro jejich bezodkladné sejmutí.

Co dělat, pokud nenaleznete své vozidlo na místě, kde jste jej zaparkovali?

Obraťte se na Policii ČR, linka 158 nebo přímo na nejbližší služebnu. Policie ověří, zda Vaše vozidlo nebylo odtaženo. Informace o odtaženém vozidle se dozvíte bezplatně také na tísňové lince 156.

Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?

Strážník obecní (městské) policie rozhodne o odstranění vozidla (o odtahu) tvoří-li vozidlo překážku na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Odstranění vozidla z pozemní komunikace se provede na náklady jeho provozovatele. V § 2 písm.ee) citovaného zákona je definována překážka provozu na pozemních komunikacích jako vše co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.

Dále může nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

O odtažení vozidla rozhoduje strážník na místě samém.

Co je to autovrak?

Stávající právní úprava poskytuje dvojí definici autovraku. Ta první má oporu v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dle této úpravy je vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (resp. RZ), nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem. Je třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že autovrak je podle tohoto zákona nebezpečným odpadem, tudíž majitel může předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické likvidaci vraků, která potom vystaví majiteli doklad o převzetí autovraku. Odhlášení vozidla v důsledku jeho trvalého vyřazení z registru motorových vozidel je zcela osvobozeno od správních poplatků.

Pokud vyhodnocení vyzní tak, že vozidlo je vrakem, potom je na jeho okno vylepena výzva majiteli, aby uvedl vozidlo do náležitého stavu, nebo jej v zákonné dvouměsíční lhůtě z komunikace odstranil. Pokud je vozidlo vybaveno registrační značkou je provedena lustrace a jeho majitel je písemně vyzván k tomu, aby vozidlo uvedl do náležitého stavu. Jestliže výzvu převezme a ve lhůtě dvou měsíců této výzvě nevyhoví, potom v souladu s dikcí zákona přistupuje organizace k odstranění vraku a k jeho předání firmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci. Jestliže majitel zmaří doručení výzvy jejím nepřevzetím, přistoupí organizace bez dalšího, k jejímu zveřejnění prostřednictvím veřejné desky příslušného městského úřadu. Po uplynutí zákonné lhůty je vozidlo následně předáno firmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci.

Auto bez značky

V případě, že nalezené vozidlo nemá registrační značku (resp. SPZ) je výzva k odstranění vozidla umístěna na veřejné desce příslušného městského úřadu tj. MÚ Roztoky, kde byl vrak objeven, a po uplynutí dvouměsíční lhůty vozidlo je vozidlo odstraněno uvedenou organizací z komunikace. Následuje jeho otevření za účelem získání identifikace majitele prostřednictvím značení WIN, vyžádání lustrace majitele a po uplynutí zákonné lhůty je autovrak opět ekologicky likvidován.


nahoru