Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Trvalý pobyt

Jak se přihlásit k trvalému pobytu v Roztokách?

Navštivte městský úřad a během krátké návštěvy vyřídíte vše potřebné. Nezapomeňte si s sebou občanský průkaz (nebo pas), 50 Kč, a doklad, kterým prokazujete bydliště v Roztokách - výpis s katastru nemovitostí, nájemní smlouva nebo souhlas s ohlášením trvalého pobytu.

Jak to udělat?

 1. Přijďte osobně. Trvalý pobyt není možné přihlašovat, měnit ani rušit elektronicky. Agendu vyřizuje Marcela Kunčarová.
 2. Vyplňte a podepište přihlašovací lístek k trvalému pobytu – přihlašovací lístek dostanete na místě. Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let musí mít vyplněný vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, za dítě mladší 15 let vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.
 3. Prokažte totožnost občanským průkazem, nebo nemáte-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 4. Předložte doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování), anebo pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna bezplatně ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
 5. Zaplaťte správní poplatek. Změna údaje o trvalém pobytu je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 50,- Kč (od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let) 

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Pokud občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází ke změně místa trvalého pobytu,
 • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu trvalého pobytu
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu

Související činnosti

Občan je povinen do 30 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu na kterémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností. 

Další informace

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

PrihlaseniKtrvalemuPobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,18 kB
Staženo: 25×
Vloženo: 4. 7. 2024

Žádost o zrušení trvalého pobytu

ZadostOzruseniTrvalehoPobytu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 52,5 kB
Staženo: 9×
Vloženo: 4. 7. 2024

Trvalý pobyt po ukončeném pobytu v zahraničí

TrvalyPobytPoUkoncenemPobytuVciz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 174,61 kB
Staženo: 21×
Vloženo: 4. 7. 2024

Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

ZadostOukonceniTrvalehoPobytuNaU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,06 kB
Staženo: 17×
Vloženo: 4. 7. 2024

Ohlášení adresy pro doručování

OhlaseniAdresyProDorucovani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,44 kB
Staženo: 21×
Vloženo: 4. 7. 2024

nahoru