Zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou: zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat, obě podmínky musí být naplněny současně.

Zrušením údaje o místu trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. O nový občanský průkaz občan žádá u obecního úřadu obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu.

Správní poplatek:

 • Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Lhůta k vyřízení:

 • Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení s připočtením doby nutné k provedené zákonných úkonů. Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

Opravné prostředky a sankce:

 • Proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání, sankce nejsou stanoveny.

Formulář ke stažení:

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Bc. Věra Dědičová
  • budova B, dveře č. B11
  • dedicova@roztoky.cz
  • Tel.: 220 400 263 | 731 473 334

Využití elektronické služby:

 • Tuto situaci je možné řešit elektronickou formou za splnění zákonných podmínek.

Další informace:

Právní úprava:

 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 296/2004 Sb. kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů