Změna č. 2 územního plánu

Z požadavků stavebního zákona mají obce povinnost své územní plány upravit do standardizované podoby. Tuto povinnost má i město Roztoky, a tak spustilo proces změny územního plánu č. 2. Jde o změnu z velké míry administrativní, tj. beze změn charakteru využití jednotlivých ploch.

Dne 5.4.2024 byl zveřejně návrh změny č. 2 územního plánu Roztoky pro veřejné řízení.

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Roztoky dle ust. § 55b, změna je pořizována tzv. zkráceným postupme pořízení, ve vazbě na ust. 52 stavebního zákona, proběhne v úterý 7.5.2024 od 15:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Roztoky. Toto jednání je primárně určeno veřejnosti. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 14.5.2024 včetně, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

OBSAH změny č. 2

VV - Doručení návrhu změny č.2

Projednávaná dokumentace:

0a_UP_Roztoky_ZM2_Textova_cast_vyrok

0b_UP_Roztoky_ZM2_Textova_cast_oduvodneni

0c_UP_Roztoky_ZM2_Priloha_oduvodneni_srovnavaci_text

01_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

02_UP_Roztoky_ZM2_Hlavni_vykres

03_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_verejne_prospesnych_staveb_a_opatreni

04_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_koncepce_dopravni_infrastruktury

05_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_koncepce_usporadani_krajiny

06_UP_Roztoky_ZM2_Koordinacni_vykres

07_UP_Roztoky_ZM2_Koordinacni_vykres_koncepce_technicke_infrastruktury

Podávání námitek a připomínek k návrhu změny ÚP

Podání námitek a připomínek k projednávanému návrhu je možné do 14.5.2024 včetně.

V námitce je důležité uvést identifikační údaje, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, vymezit území dotčené námitkou a námitku řádně odůvodnit. Upozorňujeme, že pozdě podané námitky není možné zohlednit.