2016 Krajské volby

 Kontakt pro agendu voleb na MÚ Roztoky

Mgr. Kateřina Skutilová – vedoucí odboru Kancelář vedení města
e-mail: skutilova@roztoky.cz
tel.: 220 400 215, 733 123 655


Eva Caithamlová – referentka Odboru vnitřních a sociálních věcí – evidence obyvatel
vyřizuje voličské průkazy
e-mail: caithamlova@roztoky.cz
tel.: 220 400 227

Vyhlášení voleb

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb., s datem rozeslání dne 6. května 2016. Za den vyhlášení voleb je tak považován 6. květen 2016

Právní předpisy

  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do ZK)
  • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Právní úprava vedení stálého seznamu voličů - zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do ZO) a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
  • Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb (uveřejněna ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 1/2014).

Dokumenty starosty

Informace o době a místě konání voleb 2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Kontakty do volebních místností v územním obvodu pověřeného úřadu Roztoky a Města Roztoky

 

 Voličské průkazy

Žádost o vydání voličského průkazu
Plná moc pro převzetí voličského průkazu

Další informace

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Informace na webových stránkách MVCR a Středočeského kraje
Harmonogram
 


Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Informace na webových stránkách MVCR a Středočeského kraje
Harmonogram