Nový územní plán

Hlavním cílem projektu je zpracování nového Územního plánu (ÚP) města Roztoky, který bude zohledňovat aktuální stav a rozvojové možnosti města. Prostřednictvím nového ÚP:
Bude zajištěno komplexní řešení účelného využití území města, bude zajištěna kvalitní technická a občanská infrastruktura města, budou vytvořeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území města a dojde ke zkvalitnění života občanů města prostřednictvím zajištění udržitelného rozvoje daného území.

Dokumentace ÚP Roztoky pro veřejné řízení:

Návrh
Odůvodnění
Výkres základního členění území
Hlavní  výkres
Výkres VPS VPO asanace
Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Výkres koncepce uspořádání krajiny
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Koordinační výkres koncepce
Výkres předpokládaných záborů PF
 

Zápis z veřejného projednání konaného dne 9.12.2019 zde

Toto je autentický písemný Zápis z veřejného projednání návrhu územního plánu Roztoky prováděný oprávněnou úřední osobou ve smyslu ust. § 22 odst. 2  stavebního zákona přímo na veřejném projednání. Zápis nebyl dále doplňován ani jinak korigován a byl ověřen ihned po ukončení projednání – může tedy obsahovat přepisy, chyby v uváděných jménech vystupujících nebo pravopisné chyby. Jedná se o AUTENTICKOU PODOBU ZÁPISU Z PROJEDNÁNÍ.

 

 

Návrh vypořádání námitek, připomínek a stanovisek k návrhu ÚP Roztoky pro veřejné řízení

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás již dříve informovali prostřednictvím webových stránek našeho města, v úterý 18. 2. 2020 od 18:00 proběhla NEFORMÁLNÍ DEBATA K NÁVRHU VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK A PŘIPOMÍNEK uplatněných během veřejného projednání návrhu našeho nového územního plánu. Tento návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách zpracovaný určeným zastupitelem, Ing. Zdeňkem Richterem, a oprávněnou úřední osobou pořizovatele, Ing. arch. Radkem Bočkem, byl, na základě velmi konstruktivní a korektně vedené diskuse s Vámi, občany Roztoky, drobně upraven. Změny jsou 2 ve vypořádání námitek a 2 ve vypořádání připomínek, vždy vyznačeny červeně. V této podobě byl materiál odeslán s žádostí o stanoviska dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona na Krajský úřad Středočeského kraje a na dotčené orgány. Poté (dotčené orgány mají 30 dnů na stanoviska) bude materiál předložen zastupitelům. Již nyní ale můžeme konstatovat, že v létě letošního roku proběhne opakované veřejné projednání návrhu našeho územního plánu, pořizovatel vyhodnotil požadované úpravy vzešlé z vypořádání námitek a připomínek jako podstatnou úpravu dokumentace územního plánu.

Zdeněk Richter,
určený zastupitel

 

 

 

Územní plán

Vzhledem k velikosti dokumentu je celý územní plán rozdělen do šesti částí. Co která část zobrazuje, najdete v dokumentu rozdělení ÚP na části. Šestá část obsahuje i legendu k územnímu plánu.

ÚP rozdělení na části
ÚP legenda
ÚP 1. část
ÚP 2. část
ÚP 3. část
ÚP 4. část
ÚP 5. část
ÚP 6. část + legenda
Textová část

Změna č. 1 ÚP Roztoky - mapa

Změna č. 2 ÚP Roztoky - mapa

Změna č. 4 ÚP Roztoky - dokumentace

                                       - Veřejná vyhláška