Zemník Žalov

RSS zdroj s posledními příspěvky 14 příspěvků

 
Uriel 9 příspěvků Dobrý den, ráda bych zde otevřela novou diskuzi a to na téma zemník v Žalově. Před časem se prostor bývalé cihelny zcela vymýtil a je schváleno, že v co nejbližší době se zde začne zavážet zeminou - rekultivace II etapy zemníku cihelny Žalov, což dostala pravděpodobně na starost firma B&P spol. s r.o., která si za 1m3 zeminy bude účtovat částku 150,- Kč. Do 1 roku by se zde mělo zavézt nejméně 50.000 m3. Žadatelem o územní rozhodnutí je firma Tesoro, v.o.s., autorem projektu je Ing. arch. Mikoláš Vavřín - manžel paní starostky? Dotčené pozemky a jejich vlastníci: poz. č.: 3024 - Tesoro - 5.599m poz. č.: 2994/16 - Ing. Josef Višváder - 484m poz. č.: 2994/1 - Ing. Radislava Jandová - 15.994m poz. č.: 2994/4 - Ing. Josef Višváder - 4.140m Poz. č.: 2994/32 - Ing. Josef Višváder - 814m poz. č.: 2994/34 - Město Roztoky - 350m To vše by však nebylo až tak divné, neboť vlastníkům pozemků jde zřejmě o to, že chtějí krajinu rekultivovat a dostat do původního stavu. Předpokládala bych tedy, že až bude zemník zavezen, všichni si rozdělí cca 7.500.000,- Kč, pak zrekultivovanou krajinu osází stromy a nechají volně splynout s přírodou tak jak tomu bylo doposud. Myslím si však, že to je velký omyl a že se zde buduje další místečko, které opět totálně znehodnotí Roztoky a opět se zde bude stavět!!! viz. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU na tuto lokalitu. Naivně bych předpokládala, že o to, aby se krajina vrátila do původního stavu půjde městskému úřadu a hlavně paní starostce - kterou jsme si zvolili hlavně za to, že hájila Roztoky jako zahradní město a vydala stavební uzávěru. (jak dalece toto plní je na úsudku každého z nás). Nevím proč, ale celý zemník na mě dělá dojem, že by se vše spojené s ním mělo co nejvíce tutlat a tutlat!!! Ptám se proč? Je to něčí zájem? Koho? Není ve firmě Tesoro zainteresovaný i nějaký vyšší úředník z našeho úřadu? (firma se na internetu vůbec neprezentuje a její výpis z OR je více než divný) Bude městský úřad do své kasy inkasovat nějaké peníze za přivezenou zeminu, když tam má pozemek i když malý? Jakým způsobem zabránit změně územního plánu, aby se zde nemohlo stavět a aby zde sakra zůstala příroda? Ráda bych, pokud někdo z Vás víte o tomto tématu více, abyste zaslali svůj příspěvek. Územní rozhodnutí bylo městským úřadem schváleno dne 23.3.09 Děkuji Ještě nějaké zajímavé přílohy: http://www.metrostav.cz/cz/aktuality/aktualni_informace/detail?id=1613 - dolní polovina s názvem co skrývá zemník http://www.betonserver.cz/bp-roztoky http://www.fabp.cz/rekultivacni-cinnost-a-ukladka-vykopove-zeminy/nabidka-pro-ukladku-vykopove-zeminy/ http://www.roztoky.cz/userfiles/file/desk/072.pdf http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=Parcela&id=2202344210 http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=25778145&jazyk=cz&xml=1
 
Zuzka 160 příspěvků

A kde to vlastně přesně je? Můžete dát odkaz třeba z map.cz?

 
lenule 55 příspěvků

je to zvláštní, že se úřad odváží vydat změnu na stavební parcely, když ta půda bude ještě nějakou dobu sedat a ustálovat se. Zemník je nad skladištěm Iva nábytek.

 
damra 57 příspěvků

Zemnik se nachazi zde: http://mapy.cz/s/2vPN
V soucasne dobe je zemnik zavazen nejen zeminou (coz je podle mne v rozporu se zakonem), ale taktez pretizenymi / prilis tezkymi automobily a diky tomu dochazi k poskozeni krajiny a i domu jez sousedi s touto cestou (panelka). Zemnik ma byt teze hutnen (valec) avsak ani k tomu nedochazi. Nezbyva nez si klast otazky proc policie nekona, proc urad nezasahne, nebude se opakovat zavazka jako v minulosti – zahrabani pneumatik atd…
Positivni je obyvatele zacali sepisovat petici/zadost o zastaveni zavážky dokud se cela vec neprosetri, inspekce zivotniho prostredi se tomu jiz take zacina venovat. Takze apel na obcany – chodte se tam divat, fotografujte pretizena auta, zeminu resp. veci co tam nepatri a posilejte tyto informace na urad, pripadne davejte podnet na PCR. Jedna se totiz o krajinu kde se nachazi zver, o lokalitu kudy se chodi na Hrivnac a ktera je tedy cenna pro odpocinek nas vsech – prece nebudeme slepi kdyz nam nici okoli!

 
damra 57 příspěvků

Pro ty co by chteli GPS: 50°9’41.427“N, 14°21’59.628“E

 
Pavel Vyhlížel 1 příspěvek

Rozbor navážené zeminy v zemníku Žalov mimo jiné ukázal na nemalou příměs alternativního paliva GEOBAL. Vzniká termickou reakcí a zvápenatěním kalů z ropných lagun na Ostravsku. Ve většině zemí Evropy je toto palivo považováno za toxický odpad, protože obsahuje těžké kovy a polychlorované bifenyly. Opravdu výborná zpráva pro nás všechny, kteří v blízkém okolí zemníku bydlíme.

 
pryclova 19 příspěvků

Máte ten znalecký podudek k dispozici?

 
Jiří Weissbauer 2 příspěvky

To je rozbor toho, co se naváží teď? A to “mimo jiné” tam máme co ještě dalšího?

 
Kachnab 4 příspěvky

Ta zavážka vypadá hrozně. Kde se dá podepsat ta petice proti?

 
lenule 55 příspěvků

V této věci, byl podán nejeden podnět k inpekci živ.prostředí. Zatím jsme nedostali odpověď. Úřady a zastupitelé se k tomu staví, jako vždycky, s odmítavým postojem a zavřenýma očima. Ale kdo jiný s tím může něco udělat? Spíš se obávám toho, že než se někdo rozhoupe, bude už pozdě, prostě úřady jsou v přístupu něco zakázat strašně “pohotoví.”
Firma, která to navezla se nechá zkrachovat, ale předtím samozřejmě shrábla peníze za uložení odpadu. A kdoví jestli se to vůbec shrne do té jámy.

 
Jiří Weissbauer 2 příspěvky

Pane Vyhlížele, máte ten rozbor?

 
lenule 55 příspěvků

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále také „ČIŽP“ nebo „inspekce“), jako orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení § 75 odstavce 1 písmene f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), příslušný podle ustanovení § 80 zákona č. 114/1992 Sb., a dle § 71 a § 76 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“) obdržela dne 21.10.2011 Váš podnět, který upozornil na navážení výkopové zeminy na pozemky bývalé cihelny (ul. Za Cihelnou, k.ú. Žalov, Roztoky u Prahy). Podnět je u ČIŽP veden pod číslem: 11/41/0432. Pracovníci inspekce, odd. ochrany přírody a odd. odpadového hospodářství, v rámci šetření obdrženého podnětu, provedli v uvedené lokalitě dne 27.10.2011 inspekční šetření. Předmětem inspekčního šetření bylo dodržování zákona o odpadech a jeho prováděcích právních přepisů a zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcích právních přepisů na pozemku p.č 3024 dle KN (209/11 dle PK) a pozemku p.č 3018 dle KN (209/12 dle PK) (dále jen „předmětné pozemky“). Inspekční šetření bylo zahájeno na MěÚ Roztoky a následně inspekce provedla místní šetření předmětných pozemků za přítomnosti pana Mrňáka. Při jednání dne 27.10.2011 bylo inspekci předloženo platné rozhodnutí St.ú. Roztoky „ Územní rozhodnutí č.j. 524/2009/Mk/SÚ ze dne 23.3.2009“ pro účel „Rekultivace 2. části zemníku Rztoky“, Žalov na pozemcích pac č. 3024, 2994/16, 2994/1, 2994/1, 2994/32 a 2994/34 vše v k.ú. Žalov.

Na základě všech setření inspekce konstatuje následující:
? Předmětné území není součástí žádného zvláště chráněného území dle dikce zákona č. 114/1992 Sb. V bližším okolí se nalézá památkově chráněné hradiště.
? V souvislosti s ochranou krajinného rázu (ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb.) bylo k provozované činnosti vydáno souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Černošice, odd. ochrany přírody a krajiny.
? Rozhodnutím Městského úřadu Roztoky, odb. životního prostředí bylo povoleno kácení dřevin na pozemcích parc. č. 3024 a 2994/4, k.ú. Žalov. Zároveň byla uložena žadateli povinnost náhradní výsadby v rozsahu 10 ks alejových stromů (jeřáb, javor, lípa, trnovník akát) s následnou péčí po dobu 3 let. Dle sdělení referentky MěÚ Roztoky byla náhradní výsadba splněna v požadovaném termínu i rozsahu.
? Dle schváleného územního plánu Města Roztoky jsou předmětné pozemky zahrnuty v zóně funkčního využití jako všeobecně obytné území. Dle vydaného Územního rozhodnutí Stavebního úřadu Roztoky má dojít na dotčených parcelách k provedení terénních úprav, zavezení zemníku výkopovou zeminou do předpokládané původní konfigurace terénu tak, aby území bylo možné využít v souladu se schváleným územním plánem tj. všeobecné smíšené území a všeobecné obytné území.
? Inspekčním šetřením na předmětných pozemcích inspekce zjistila, že se na pozemcích nachází pouze výkopová zemina a nachází se na pozemcích uvedených v rozhodnutí St.ú. Roztoky ze dne 23.3.2009. Pozemek byl z přístupových míst oplocen a opatřen závorou a uzamykatelnými vraty. V době šetření inspekce návoz zemin na pozemky probíhal a byla přítomna obsluha zařízení.
? Dne 16.11.2011 obdržela inspekce od zhotovitele díla (společnost Bohemia style construct s.r.o.) požadované rozbory dokladující kvalitu ukládaných výkopových zemin na předmětné pozemky. Dle zákona o odpadech musí výkopová zemina splňovat podmínky (obsah škodlivin v sušina a ekotoxikologické testy) stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., příloha č. 10 (tab. č. 10.1 a 10.2.). Kontrolou zaslaných rozborů inspekce zjistila, že výkopové zeminy ukládané na předmětné pozemky vyhovují požadavkům kladeným vyhláškou č. 294/2005 Sb. Česká inspekce životního prostředí v rámci proběhnuvšího inspekčního šetření shledala podnět č. 11/41/0432 jako neoprávněný.

 
lenule 55 příspěvků

bohužel, když se tam zajdete podívat, leží tam tuny navezené “zeminy” a díra zeje prázdnotou. Toho jsem se obávala nejvíc, že to tam navezou a tím to hasne.

 
Vladimir 1 příspěvek

Chtěla bych Vás požádat o bližší informace ohledně rekultivace zemníku.
Bude na tomto pozemku v budoucnu probíhat nějaká výstavba nebo tam zůstane pouze navezená zemina?