Roztocké spolky

Práce s dětmi a mláděží

Mateřské centrum Rožálek

Naším cílem je poskytnout přátelský, bezpečný a inspirativní prostor především pro rodiče na mateřské (rodičovské) dovolené a jejich děti a přispět tak k prevenci jejich sociálního vyloučení.

Nabízíme kroužky, nízkoprahové aktivity a jednorázové akce především pro rodiče a jejich děti (tvořivé, pohybové i jazykové kurzy).

Kontakt: FB | centrumrozalek@seznam.cz 


Sdružení Roztoč, z.s.

Vytváříme kulturní prostředí v Roztokách, budujeme jejich identitu a pomáháme Roztockým i nově-Roztockým v městě „zakořenit“ – a to pomocí umění. Svými aktivitami spolek vytvářejí prostředí k tvořivému vzájemnému setkávání dětí a dospělých z různého kulturního a sociálního, profesionálů i amatérů z našeho kraje i vzdálenějších koutů Čech.

Sdružení Roztoč každoročně otevírá přes třicet zájmových kurzů a kroužků, určených pro děti i dospělé. Kromě standardních oborů, jako je dramatická výchova, tanec, výtvarné umění a hudba nabízí i méně tradiční disciplíny – například žonglování či filmovou animaci.

Sdružení vytváří místní kulturní tradice pořádáním akcí jako jsou Masopust, Svátek světel, Živé jesličky, Zahradní slavnost aj., organizuje drobné kulturní akce a tvořivé dílny.

Kontakt: roztoc.czroztoc@roztoc.cz, 775 889 941

Roztoky-město pro život

spolek založený v roce 2001 je zaměřen především na pořádání kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé. V posledních letech rozšířil svou činnost o dětský pěvecký sbor Roztocké děti, které navštěvuje kolem 60 dětí. Zkoušky se konají dvakrát týdně v pondělí a ve středu. Sbor vystupuje při různých příležitostech v Roztokách.

Kontakt: Vladimíra Drdová, 606 893 292, roztoky-mpz@volny.cz

Studio Neposedná pastelka

Nabízí výtvarné a sportovní kroužky převážně pro předškolní děti. Během roku pořádáme prodloužené víkendové pobyty pro rodiny s dětmi. O letních prázdninách pak Týdenní tábory pro rodiče s dětmi a Letní týdenní tábory pro děti od 8 let.

Víkendové pobyty pro rodiče s dětmi, Letní rodinné tábory, Letní dětské tábory, Výtvarné dílničky na veřejných akcích (Sokolení, Uspávání čertíků, Vánoční a Velikonoční trhy), Sportovní úkoly na veřejných akcích (Sokolení, akde v zahradnictví, pro školky, na klíč).

Kontakt:  724 116 947 - Martina Sasková, neposedna.pastelka@seznam.cz


Salón Zdenky Braunerové, z. s.

Spolek svými akcemi popularizuje tradici odkazu malířky Zdenky Braunerové a poskytuje obecně prospěšnou činnost v oblasti uměleckých a historických oborů.

Podporujeme mladé výtvarné talenty ve výstavní činnosti, pořádáme výtvarné workshopy pro veřejnost v plenéru i v prostorách ateliéru Zdenky Braunerové. Úzce spolupracujeme se Středočeským muzeem. Podílíme se na ediční činnosti.

Kontakt: Marcela Šášinková, předsedkyně | Marcelasasinkova@seznam.cz 


Občanské sdružení RR

je volným uskupením povětšinou mladých, aktivních lidí, kteří pořádají kulturní akce v Roztokách a blízkém okolí. Nejčastěji se jedná o hudební koncerty v časovém rozmezí jednoho měsíce, občas sdružení pořádá také divadelní představení či jiné akce. Občanské sdružení RR na pořádání kulturních akcí spolupracuje s jinými subjekty. 

Vlajkovou lodí občanského sdružení RR je celodenní hudební festival Zámeček, který kromě rozmanitých hudebních žánrů nabízí také doprovodný program určený pro děti, mladé lidi, i seniory. Festival Zámeček je pořádán v dominantě Roztok, v areálu místního zámku.
Do občanského sdružení RR může podat přihlášku každý. Spolupráci lze také navázat bez členství, na základě dobrovolnictví.

Kontakt: INFO@FESTIVALZAMECEK.CZwww.facebook.com/obcanske.sdruzeni.RR, www.festivalzamecek.cz


Equilibrium Education, z.s.

Děláme vše pro to, aby se z kluků stali chlapi a z holek ženské, které dokážou zvládnout cokoliv, co jim život postaví do cesty.

Spolek se zabývá vzděláváním těla i ducha mládeže i dětí. Proto Jujutsu klub, Kurzy technik přežití pro děti, zimní soustředění, letní tábory/soustředění, kurzy První pomoc s Bloody Tery, kurzy prevence šikany (FAST), atd.

Kontakt: Ing. Jaroslav Kolcun | Bojovky.info | jaroslav.kolcun@gmail.com | FB 


TOM Svišti

Tom Svišti - pořádá akce pro veřejnost: Tříkrálová Okoř (každoroční pochod Praha-Okoř-Roztoky v první polovině ledna) a Pohádkový les (tradiční akce pro děti a jejich dospělé koncem května v Tichém údolí).

TOM Kulíšci

Asociace TOM ČR, TOM 21104 Kulíšci
Celoroční oddílová činnost (schůzky a výlety) vrcholí letním táborem

Kontakt: Marie Hedlová, 220 910 460, mariehedlova@seznam.cz


TK Draci Roztoky

Česká tábornická unie - práce s dětmi a mládeží, pořádání letních táborů v týdnech, výletů, výprav a lyžařských výcviků. Drakiáda, Kuličkiáda. Děti se učí tábornickým a turistickým dovednostem (např. výrobky z přírodních materiálů, práce s mapou, atd.) ak ohleduplnému chování v přírodě a životnímu prostředí vůbec.

Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky, z.s.

Skauting nabízí dětem a mladým lidem dobrodružné příležitosti podporovat své zájmy, poznávat nové věci, navazovat přátelské vztahy a formou hry v kolektivu vrstevníků získávat nové dovednosti.

Základem programu jsou schůzky, které probíhají pravidelně každý týden, víkendové akce, vícedenní výpravy a letní stanový tábor. Náplň činnosti tvoří pohybové i rukodělné aktivity, zábavné hry, soutěže, rozvoj osobnosti a schopnosti spolupracovat, táboření, výlety po okolí, výpravy po celé republice. Cílem skautské výchovy je všestranný rozvoj dětí a mladých lidí ve vztahu k přírodě, společnosti, hodnotám a mravním zásadám.

Naše klubovny se nacházejí v Máchově ulici.

Oddíl skautek (děvčata od 5 do 15 let)
Více informací, časy schůzek, fotografie z akcí najdete na www.skautkyroztoky.cz.
Kontaktní osoba: Tereza Hůlková (tereza.hulkova@seznam.cz, tel.: 777 178 503)

Smečka vlčat (kluci od 6 do 10 let)
Více informací, časy schůzek, fotografie z akcí najdete na www.skautiroztoky.cz/vlcata.
Kontaktní osoba: Tomáš Treichel (dreppe@skautiroztoky.cz , 777 676 635)

Oddíl skautů (kluci od 10 do 15 let)
Více informací, časy schůzek, fotografie z akcí najdete na  www.skautiroztoky.cz/skauti .
Kontaktní osoba: Lukáš Hejduk (hejduk@skautiroztoky.cz , 732 636 152)

Spolek roztockých loutkařů Kvítko

Pořádá svá loutkoherecká představení nebo představení jiných hostujících loutkových divadel. Loutková představení pro děti se hrají v divadelní sezóně říjen–březen.

Kontakt: 736 419 287, divadelkokvitko@seznam.cz

ROSA Komorní smíšený pěvecký sbor

Roztocký Soubor Amatérů - domácí i zahraniční koncerty, festivaly a soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahuje přímo u požárů, či u jiných událostí. Jednotku financuje město. U naší jednotky v Roztokách jsou nyní k dispozici dvě zásahová vozidla, cisterna a terénní vůz. Hasiči nevykonávají stálou službu na hasičské stanici, a sejdou se ve zbrojnici až v případě poplachu. Členové jednotky vyjíždí k případům do 10 minut po nahlášení události. Členství ve výjezdové jednotce je, již podle názvu, dobrovolné a tudíž za něj není pobírán plat. Členem takové jednotky může být osoba starší 18let, v dobrém zdravotním stavu. Není potřeba nějaké speciální vzdělání, jen se naučit pracovat s konkrétní technikou a chuť pomáhat.

Máte-li pocit, že by Vás tato dobrovolnická činnost naplňovala, můžete vstoupit do naší dobrovolné jednotky a rozšířit tak naše výjezdové družstvo! Odměnou za vykonanou práci Vám, kromě dobrého pocitu, že pomůžete zachránit lidský život, může být i díky lidem, ochráníte majetek. Kontaktovat můžete velitele jednotky, pana  Reného Šmídy, či jeho zástupce pana Vlastimila Drchotu.


MO ČRS Roztoky, Rybářský kroužek mládeže

Rybářský kroužek vzdělává a učí děti a mládež v rybolovné technice, znalosti práv a povinností, které jsou s rybářským právem spojeny a které v dospělosti využijí pro vlastní potěchu.

Usilujeme o to, aby si rybolov maximálně užili a měli všeobecný přehled o zákonech, rybách, zvířatech a rostlinách okolo vody.

Kontakt: Jan Kadlec | rybari-roztoky.cz | rybarskykrouzekroztoky@gmail.com 


Spolek Čarodejnic Roztok a Žalova, z.s.

Spolek Čarodějnic Roztok a Žalova, z. s. vznikl z původní skupiny roztockých a žalovským nadšenců, kteří prostě chtěli udělat radost dětem.

To se nezměnilo, ale díky stále složitější legislativě a nařízením, bylo třeba dát akci formálního pořadatele.

Přestože Spolek Čarodějnic Roztoka a Žalova, z.s. je tu oficiální teprve od roku 2018, historie čarodějnického rojení je na Žalovském hřišti už mnohem starší a počítá už druhou dekádu.

V roce 2022 rozšířil spolek svoje působení o další akci a tou je Žalovské posvícení.

Kontakt: Petra Laštovková, 606 201 094, carodejniceroztoky@gmail.com

 

Sportovní spolky a kluby

Fotbal - SK Roztoky

SK Roztoky je fotbalový klub, který provozuje soutěžní i rekreační kopanou. Má oddíly mladší přípravky, přípravky, žáků, dorostu, dospělých a také rekreační tým "Staré gardy". Všechny oddíly působí pod vedením dobrovolných trenérů. Tréninky probíhají od dubna do listopadu vždy v úterý a čtvrtek na místním hřišti. Přes zimu chodí mladí fotbalisté do místních tělocvičen, oddíly dospělých trénují povětšinou venku. Klub také každoročně pořádá akce, které slouží spíše pro zábavu členů nebo ke stmelení kolektivu apod. Jedná se například o velice oblíbenou "Dokopnou" nebo o fotbalová soustředění.

Rádi mezi námi uvítáme všechny zájemce, kteří by se chtěli nějakým způsobem podílet na chodu klubu (hráče, trenéry, sponzory apod.).

Ing.Tomáš Novotný, 606 694 282

TJ Sokol

ATLETIKA (muži, ženy, mládež) p. Tomiška telefon: 220 911 805
VOLEJBAL - mládež p. Čížková kyselovasarka@seznam.cz
VOLEJBAL - muži p. Záhoř telefon: 607 973 974
VOLEJBAL - ženy p. M.Bláhová telefon: 608 880 733 
NOHEJBAL (muži) p. Ščučka telefon: 607 177 445
AEROBIK (ženy) p. Kořínková-Veselá betty@email.cz
GYMNASTIKA (děti) p. D. Rajmonová telefon: 605 215 757
GYMBALY p. Sasková saskova1@seznam.cz
STOLNÍ TENIS (děti, dospělí) p. M.Švarc martin.svarc@shell.com
p. J. Lukáš jakub.lukas@outlook.cz
tel.: 603 962 434
KULTURISTIKA p. I. Cihlář telefon: 604 845 665
MÍČOVKY děti 1.-3. třída p .M.Sasková saskova1@seznam.cz
CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ,PŘEDŠKOLÁCI  p .M.Sasková saskova1@seznam.cz
FLORBAL (děti)                                      p. J. Býček telefon: 731 847 637
ZRTV - zdravotní cvičení p.N.Vanková  nada.vankova@volny.cz 

 

OK Roztoky - oddíl orientačního běhu

Běh s orientací v terénu s vyhledáváním kontrolních stanovišť v co nejkratším čase. Tréninky, účast na závodech, pořádání soustředění, závodů a táborů.

Kontakt: Jitka Klinkerová, tel: 603 844 690, email: jitka.klinkerova@ecn.cz

 

Taekwon-Do Kwang Myong

Taekwondo je moderní velice účinné bojové umění sebeobrany, které má možnost se naučit každý (v rámci svých schopností, samozřejmě). Neméně důležitým prvkem výuky je také aspekt morálních principů, který má tvořit člověka čestnějšího, zdvořilejšího, vytrvalejšího, sebevědomějšího. Typické je dnes taekwondo především svou velkou silou, dokonalou technikou, rychlostí, obratností.

Věková hranice od 6-ti let neomezeně. Roztocká škola Taekwon-Do se jmenuje Kwang Myong. O letních prázdninách pořádáme desetidenní soustředění. Během roku jezdíme na závody pořádané Českým svazem Taekwon-Do ITF. Dohled nad výukou v ČR má již od roku 1987 jeden z nejlepších učitelů taekwonda na světě - korejský velmistr Hwang Ho Yong (9. Dan).

Kontakt: Anna Pösingerová, tkwkwang@seznam.cz  


Equilibrium Education, z.s.

Děláme vše pro to, aby se z kluků stali chlapi a z holek ženské, které dokážou zvládnout cokoliv, co jim život postaví do cesty.

Spolek se zabývá vzděláváním těla i ducha mládeže i dětí. Proto Jujutsu klub, Kurzy technik přežití pro děti, zimní soustředění, letní tábory/soustředění, kurzy První pomoc s Bloody Tery, kurzy prevence šikany (FAST), atd.

Kontakt: Ing. Jaroslav Kolcun | Bojovky.info | jaroslav.kolcun@gmail.com | FB 


Sportýna, z.s.

Provozujeme pohybové volnočasové aktivity pro děti a dospělé.

V Roztokách působíme již 10 let. Organizujeme pohybové kroužky pro děti ve věku 6–15 let. Pro dospělé máme v nabídce kondiční i zdravotní cvičení, které se koná ve večerních hodinách a je vhodné pro každého. Působíme v ZŠ Zdenky Braunerové.

Kontakt: Vendula Soukupová | www.sportyna.cz | vendula@sportyna.cz 

Svaz postižených civilizačními chorobami

Sháníme dobrovolníky pro pravidelnou i nárazovou pomoc: Pravidelná či nárazová výpomoc starším lidem v domácnosti, doprovod k lékaři, trávení společného času, drobné nákupy, výpomoc při jídle či osobní hygieně. Vše v rámci sousedské výpomoci.
Nabízíme možnost proškolení, pomoc a podporu v komunikaci s klienty.

Kontakt: Vladimíra Drdová, info@spcch-roztoky.cz, 606 893 292

Spolek Svatá Ludmila 1100 let a Roztoky

Kněžna Ludmila byla s lokalitou Roztok spojena samozřejmě již v historii. A to díky jejímu předpokládanému pobytu na hradišti Levý Hradec po boku svého muže Bořivoje. Ale především také vzhledem k tomu, že zde společně založili kostel sv. Klimenta, nejstarší křesťanský kostela v českých zemích. A jak je sv. Ludmila spojována s lokalitou Roztok v historii, tak je s nimi spojena i v současnosti.

Město Roztoky i farnost Roztoky se stali jedněmi ze zakládajících členů spolku Svatá Ludmila 1100 let, společně s městem Mělník, obcí Tetín a farností Beroun. V Radě spolku je město Roztoky zastoupeno starostou Janem Jakobem, farnost p. Petrem Bubeníčkem.

Spolek směřoval k výročí umučení sv. Ludmily, které uplyne v roce 2021. V roce 921 byla totiž kněžna Ludmila najatými vrahy, Tunnou a Gommonem, zavražděna na hradišti Tetín. Aktivity spolku však nejsou zaměřeny jen na toto výročí. Prostřednictvím kulturních akcí, výstav, tvorbou audiovizuálních či jiných uměleckých děl si projekt klade za cíl posílit úctu k této významné ženě, podpořit její vnímání současnou společností a posílit tak hodnoty, které ona sama zastávala. A oslavit tak ženu, která byla babičkou a vychovatelkou sv. Václava, zakladatelkou přemyslovského rodu a tudíž významnou postavou našeho státu a první českou světicí.

Spolek Svatá Ludmila 1100 let je otevřen všem zájemcům.