Smlouvy

V zájmu co nejširší informovanosti veřejnosti a kontroly hospodaření města zde zveřejňujeme nejdůležitější smlouvy uzavírané městem Roztoky. 

  • Smlouvy 2023

1_S_FCCRegios_SvozKomunalnihoOdpadu
49_O_Tmapy_HostingAPoskytovaniSluzeb
50_N_JR_PronajemPozemkuProParkovani
53_O_Ortex_PocitacovyProgramInventury
65_D_WhiteHillZahradyRoztoky_DarovaniHriste
71_SoD_Telmo_ZbudovaniVystraznehoProtipovodnovehoSystemu
72_K_WhiteHillZahradyRoztoky_ProdejPozemkuAInfrastruktury
89_O_PremyslovskeStredniCechy_PoskytnutiNeinvesticniDotace
90_SoD_IPPOSBohemia_RekonstrukceKomunikace

  • Smlouvy 2022

 3_O_PohlCZ_SmlouvaOVystavbePristreskuUPrivozu 
47_N_KluzisteRoztoky_PronajemPozemkuKluziste
50_SOD_FCCREgios_SvozSmesnehoKomunalnihoOdpadu 
51_SOD_FCCRegios_SvozBioodpadu 
59_SOD_VysspaSportsTechnology_VystavbaNafukovaciHaly  
66_SSBKupni_IB_ProdejPozemku.pdf 
74_D_SborDobrovolnychHasicuRoztoky_PoskytnutiFinancihoDaru 
78_D_VK_DarNaRozvojVodohospodarskeInfrastruktury 
112_SoD_GlobStav_OpravaStrechyBDNadrazni22 
115_O_InternationalVisegradFund_GrantNaPomocUkrajine  
117_K_AutoBrankaPraha_KoupeVozuProMP

 

 


  • Smlouvy 2021

10_K_CeskeDrahy_OdkupDvouPozemku
16_SVZ_ConnectPlus_KomercniSite
32_SOD_IPPOSBohemia_OpravaChodnikuPremyslovska
34_O_dodatek3_VRV_ZmenaADoplneniUstanoveni
43_SOD_NewtonBiusinessDevelopment_VypracovaniStudie
50_SOD_AmikaFirst_ZbudovaniPesiKomunikace
54_SoD_IpposBohemia_RekonstrukceAOpravyVybranychKomunikaciRoztoky
57_O_Ortex_ElektronickyObehFaktur
77_SoD_Dodatek1_Valbek_TerminaPlneni
81_SoD_AmikaFirst_OpravaPlasteBudovyLodzii 
82_SoD_StavebniSpolecnostSlehofer_OpravaVytlukuNaPrutahuMestem 
90_SoD_IpposBohemia_ZbudovaniNoveSplaskoveKanalizace
113_K_AtsTelcomPraha_LaserovyRychlomer
115_N_MKMont_VanocniDekoryZalov
128_K_KomunalniTechnika_NakupNadobNaTrideniOdpad
134_O_PostBellum_DokumentovaniPribehuRoztockychObcanu

 

  • Smlouvy 2020

9_O_BocekRadek_PorizeniUzemnihoPlanu 
16_SOD_Geovap_ProgramoveVybaveni 
20_O_Roztoc_FinancniPrispevekMasopust 
29_O_BocekRadek_PorizeniUzemniStudie 
38-1cast_SOD_CLevans_VystavbaNoveZSzalov 
46_S_SofisGrant_ZpracovaniZadostiOgrant 
48_SOD_BBD_DopracovaniChybejicichCastiPD 
55_SOD_PUDIS_TechNavrhOKzalov 
68_S_Illstav_BOZPkoordinator 
80_K_TrigemaProjektZalov_NakupPozemku 
81_K_TrigemaDevelopment_NakupPozemku
86_K_THTPolicka_DobaAZpusobPredaniAPrevzeti
92_S_DeloitteAdvisory_DanovePoradenstvi 
98_SOD_CLEvans_VystavbaNoveZsZalov
108_O_Stappo_TDS
109_S_Illich_KoordinatorBOZP
126_SOD_PodzimekASynove_RekonstrukceVily 
131_SOD_IpposBohemia_OdkanalizovaniUliceZaCihelnou 
132_K_Nomiland_VybaveniMS
133_K_FlameSystem_VybaveniMS
142_O_ArcheologickyUstavPraha_ProvedeniArecheologickehoVyzkumu
154_SOD_IpposBohemia_CasPlneni
167_SOD_IpposBohemia_Kanalizace
168_O_HasicskaVzajemnaPojistovna_PojisteniHasicskehoAutaScania
170_SOD_ScVK_VystrojeniArmaturniSachtyAS0
189_SoD_RenosportProfi_RenovaceHriste
191_D_LetistePraha_Dar
194_O_ArcheologickyUstavAV_ZachrannyArcheologickyVyzkum
206_VPS_TJSokolRoztoky_DotaceUcelova