Regulační plán Solníky

Společné jednání o návrhu regulačního plánu proběhlo v pátek 3.3.2023.

Veřejné projednání návrhu regulačního plánu Solníky se uskuteční dne 10.10.2023 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Roztoky.

Toto jednání je určeno primárně veřejnosti, ale zveme samostatně také zástupce dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 17.10.2023, může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona námitky (zjednodušeně Město Roztoky, vlastníci regulačním plánem dotčených pozemků a majitelé sousedních pozemků), ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 65 odst. 2 a 3 stavebního zákona) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Návrh regulačního plánu Solníky pro veřejné řízení:

Výrok - textová část

Odůvodnění - textová část

 

Návrh vypořádání připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Regulačního plánu Solníky byl projednán Zastupitelstvem města Roztoky dne 27.3.2024. Usnesením UZ-29-3/24 byl vydán souhlas s vypořádáním všech připomínek a usnesením UZ-30-3/24 bylo rozhodnuto o námitkách dle předloženého návrhu pořizovatele.