Základní informace o městském úřadu

Adresa:
Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

telefon (ústředna): 220 400 211
e-mail: mu@roztoky.cz
webmaster: mu@roztoky.cz
Odraz: odraz@roztoky.cz

Datová schránka ID: ticbbnc

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Roztoky
číslo transparentního účtu 0388041369/0800

IČO města Roztoky: 00241610

Úřední hodiny

Podatelna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 16.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 15.00
Pá    8.00 - 14.00
Pokladna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 12.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 12.00
Pá    8.00 - 12.00

Ostatní odbory:
Po    8.00 - 18.00
St     8.00 - 18.00
Út, Čt, Pá po předchozí domluvě (viz kontakty níže)

 

Ústředna, podatelna
telefon 220 400 211
   
mail mu@roztoky.cz
  odraz@roztoky.cz

  

Vedení města
starosta Jan Jakob  jakob@roztoky.cz            220 400 212
604 592 171
místostarosta Mgr. Tomáš Novotný

novotny@roztoky.cz

220 400 224
602 348 767
místostarosta Ing. Michal Hadraba hadraba@roztoky.cz 220 400 213
603 586 997


Kompetence
Jan Jakob
starosta
sestavování rozpočtu města, dohled nad investicemi a výběrovými řízeními včetně investic v oblasti školství, dopravní obslužnost, městská policie, dobrovolní hasiči, podpora sportu, aktualizace strategického plánu rozvoje města, rozvoj a fungování dětských hřišť, komunikace s církvemi, transparentnost a otevřenost úřadu, propagace města a články o zasedáních Zastupitelstva města Roztoky v časopise Odraz.
Mgr. Tomáš Novotný  místostarosta kultura, spolupráce s městským architektem, dohled nad rekonstrukcemi silnic a chodníků, provoz technických služeb, péče o městskou zeleň, dohled nad správou bytových a nebytových prostor města, průvodcovská služba a provoz a údržba na Levém Hradci, zastupování města v dobrovolných svazcích obcí, kontakt s letištěm a články o jednáních Rady města Roztoky v časopise Odraz.
Ing. Michal Hadraba
místostarosta
dohled nad územními studiemi, regulačními plány a územně analytickými podklady, celkový dohled nad vyhledáváním a čerpáním dotací, komunikace se SŽDC o revitalizaci nádraží a koordinace rozšíření parkování u nádraží, dohled nad stavební činností ve městě, pasportizace infrastrukturních sítí a spolupráce při projednávání rekonstrukce průtahu městem.
Zdeněk Richter
člen Rady města
určený zastupitel pro územní plán, spolupráce při projednávání rekonstrukce průtahu městem.
Martin Štifter
člen Rady města
problematika spojená s čistírnou odpadních vod, odpadové hospodářství a revitalizace vodních toků
Vladimíra Drdová
členka Rady města

sociální oblast, příprava výstavby domova pro seniory či denního stacionáře a provozní záležitosti školských zařízení s důrazem na kvalitu vzdělávání

 

Mgr. Jaroslav Kubečka
člen Rady městapředseda finančního výboru

podpora cyklistické dopravy

hromadná adresa: rada@roztoky.cz

 

Vedoucí úřadu
tajemník Mgr. Jaroslav Drda

drda@roztoky.cz

220 400 214
721 943 221


Odbor Kancelář vedení města více informací »

vedoucí odboru, zástupce tajemníka MÚ,
volby, organizační záležitosti, organizace jednání Rady města, propagace města, partnerství měst, společenské a kulturní akce města,  pietní akce, administrativa

Bc. Lukáš Vápeník

 

 

 

 

vapenik@roztoky.cz 

 

 

220 400 215
734 494 578

 

 

 

asistentka odboru, administrativa, organizace zasedání Zastupitelstva a Rady města města Michaela Kacurová

kacurova@roztoky.cz

220 400 215

informační kancelář, podatelna, spisovna, 
plakátovací služby, webové stránky, úřední deska

Jitka Šnajdrová

snajdrova@roztoky.cz

220 400 211

informační kancelář, časopis Odraz,
propagační předměty, administrativa, Czech Point

Naděžda Libosková

liboskova@roztoky.cz

733 123 657

 
úklid budov  Jana Zrůbková    
Odbor Stavební úřad více informací »

vedoucí odboru

Josef Mrňák mrnak@roztoky.cz 220 400 231
606 719 924
  Pavel Frýbort frybort@roztoky.cz 220 400 223
734 448 204
  Tomáš Jakubec jakubec@roztoky.cz 220 400 222
723 319 583
Odbor financí více informací »
vedoucí odboru
rozpočet, fakturace, farmářské trhy, pronájem movitého majetku města
Ing. Markéta Skálová skalova@roztoky.cz 220 400 266
734 159 728
hlavní účetní

Miriam Rosincová


rosincova@roztoky.cz


220 400 219

pokladna Vladimíra Strnadová

strnadova@roztoky.cz

220 400 239
místní poplatky a exekuce, poplatky za psy Petra Poživilová pozivilova@roztoky.cz 220 400 235
účetní správy nemovitostí Gabriela Šromová sromova@roztoky.cz 200 400 266
Odbor správy a rozvoje města více informací »
vedoucí odboru Petr Skřivan

220 400 236
733 128 775

zástupce vedoucí, veřejné zakázky, realizace vysoutěžených akcí Ing. Ivan Goll, CSc. goll@roztoky.cz

220 400 236
725 022 654

       
majetkoprávní věci týkající se městských pozemků (prodeje, pronájmy, směny, dary, atd.), věcná břemena, komunikace s katastrem nemovitostí, ÚZSVM, SPÚ Mgr. Pavel Schill schill@roztoky.cz

220 400 220
734 447 838

Územní plán, regulační plány, územní studie. Vyjádření města pro potřeby stavebního a územního řízení Ing. Hana Záhorská zahorska@roztoky.cz 220 912 228
Technická a věcná koordinace staveb ve vlastnictví města Ing. Anna Ivanová

ivanova@roztoky.cz

220 400 225
Příprava a realizace staveb Bc. Michal Seidl

seidl@roztoky.cz

606 261 599
Silniční správní úřad Eva Maršíková marsikova@roztoky.cz 220 400 218
721 571 845
správa majetku, bytové hospodářství Slavomír Holík

holik@roztoky.cz

220 911 524

správa a údržba majetku

Petr Škráček skracek@roztoky.cz

220 911 524

730 893 706

Odbor životního prostředí více informací »

vedoucí odboru,
hřiště, vydávání rybářských lístků, vyplácení dotací na žumpu

Bc. Pavel Flener flener@roztoky.cz 220 400 264

zeleň, kácení dřevin, péče o toulavá zvířata, vydávání rybářských lístků, vyplácení dotací na žumpu

Ing. Radka Reváková revakova@roztoky.cz 220 400 262
731 652 236
Odbor vnitřních a sociálních věcí více informací »

vedoucí odboru
granty a dotace na kulturu, správní řízení na úseku evidence obyvatel, vyhlášky města, přidělování čísel popisných, povolování veřejných akcí,

Bc. Věra Dědičová

dedicova@roztoky.cz 220 400 263
731 473 334
 
právník Mgr. Gabriela Houšková houskova@roztoky.cz 734 447 836
matrika úmrtí, narození,státní občanství, určení otcovství, změna jména a příjmení, vidimace a legalizace, vítání občánků, VHP

Ing. Mgr. Ivana Korunková

korunkova@roztoky.cz

220 400 226
evidence obyvatel, hlášení pobytu,hlášení ztráty/ odcizení OP, přestupková agenda Eva Caithamlová caithamlova@roztoky.cz

220 400 227

735 751 468

správa hřbitova, školství, DPS Anna Pösingerová posingerova@roztoky.cz 220 400 260
731 652 230

vedoucí oddělení sociální a DPS
matrika manželství

Miroslava Kalinová kalinova@roztoky.cz 220 400 228
733 123 658
sociální pracovník Milena Kocourková (Schulzová) kocourkova@roztoky.cz 220 400 229
vedoucí oddělení školství Mgr. Jana Burešová, Ph.D. buresova@roztoky.cz 225 092 931
pečovatelská služba Štěpánka Pencová dps@roztoky.cz 220 912 092
739 219 801
pečovatelská služba, správce budovy

František Mašín

  733 123 656
pečovatelská služba Vlasta Križanová   734 408 411
Městská knihovna - Jungmannova 966, Roztoky více informací »
vedoucí MK Mgr. Michal Špaček spacek@roztoky.cz
220 911 751
  Petra Štoková stokova@roztoky.cz 220 911 751
  Tereza Náhlovská

 

 
kopírovací služba pro veřejnost
Městská policie - 17. listopadu 37, Roztoky více informací »
velitel MP starosta obce    
vedoucí strážník Petr Vevera info@mproztoky.cz
www.mproztoky.cz
220 910 468
602 666 458
Technické služby města Roztoky - Lidická 1642, Roztoky
ředitel Josef Sládek tsmroztoky@volny.cz 220 912 059