Odbor vnitřních a sociálních věcí

Oznámení:

Matrika MÚ Roztoky žádá občany Roztok, kteří mají zájem o blahopřání ze strany MÚ Roztoky ke svému (nebo svých příbuzných) životnímu jubileu - zlatá a diamantová svatba (50 a 60 let společného života), aby informovali matriku MÚ Roztoky s předstihem. Tel.: 220 400 226, e-mail: korunkova@roztoky.cz
Děkujeme za pochopení.

Ing. Mgr. Ivana Korunková - matrikářka

 

 Formuláře

 
Karta seniora
Žádost o povolení kulturní akce
Žádost o povolení výjimky z OZV 4.2015
Žádost o povolení výjimky z OZV 2.2016
Žádost o převod hrobového místa
Žádost o přidělení čísla popisného /evidenčního/ pro stavbu
Přihlášení k trvalému pobytu
Přihlášení k trvalému pobytu po ukončeném pobytu v cizině
Žádost o zrušení trvalého pobytu
Informace o vydávání OP
Dotazník k uzavření manželství
Tombola, slosování vstupenek

Žádost o povolení věcné loterie, případně tomboly
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR
Hlášení adresy pro doručování
Žádost o jednorázový příspěvek z rozpočtu města
Žádost o ustanovení zvláštním příjemcem důchodu
Vyjádření lékaře - zvláštní příjemce důchodu
Vítání občánků
Oznámení o uložení ostatků na hřbitově


Řád veřejného pohřebiště

Kalkulace nákladů 2020

Řád veřejného pohřebiště

Provozní řád kolumbária

Provozní řád rozptylové loučky

Seniorská karta - seniorská obálka

pravidla pro vyplnění zde (formulář zde)
Formulář též obdržíte v podatelně MÚ Roztoky spolu s klipem (kolíčkem)

Příspěvek seniorům nad 65 let a občanům s průkazem ZTP na dopravu k lékaři

zde

Sociální služby města Roztoky

Jejich zřizovatelem je Město Roztoky.
Pečovatelská služba sídlí v Domě s pečovatelskou službou na adrese:
Nám. 5.května 27, 252 63 Roztoky
Telefon: 220 912 092, terénní služby – paní Pencová 739 219 801
 
Sociálními službami se rozumí
  • všechny služby krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení kvality života,
  • jsou definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pečovatelská služba - veřejný závazek

Pečovatelská služba je v našem městě poskytována seniorům a zdravotně postiženým občanům.
Nabídka pomoci pro osamělé a potřebné

Pečovatelská služba

poskytovaná občanům, kteří mají sníženu soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jedná se o tyto služby:
  • poskytování základní hygienické péče (koupání). Služba je poskytována v domácnostech seniorů či zdravotně postižených, ale i ve středisku osobní hygieny  v DPS, kdy klienta přivezeme i odvezeme zpět domů,
  • pomoc při zajištění, přípravě a podávání stravy (rozvoz obědů),
  • pomoc při údržbě domácnosti – běžný úklid a mytí oken,
  • nákupy a různé pochůzky,
  • praní ložního i osobního prádla
  • žehlení (mandlování) ložního i osobního prádla
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ve středisku osobní hygieny v DPS je seniorům a zdravotně postiženým občanům poskytována rovněž pedikura. Službu lze po předchozí domluvě seniorům či zdravotně postiženým občanům, kteří jsou hůře pohybliví, zajistit i v jejich domově. Pečovatelská služba je poskytována na základě sepsané smlouvy a za úhradu dle platného ceníku pečovatelské služby Roztoky. Lze ji sjednat na Oddělení sociálním a DPS OVSV či přímo u pečovatelek v DPS

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby
Úhrady úkonů za pečovatelské služby platné od 1.1.2020
Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

 

Dům s pečovatelskou službou

Žádosti o umístění do DPS lze podat na Oddělení sociálním a DPS OVSV v Jungmannově ulici, čp. 1020.

 

Informace: paní Lukášová tel.: 220 400 229, lukasova@roztoky.cz

Více informací o Domu s pečovatelskou službou naleznete na vlastní stránce.

Žádost o přidělení bytu v DPS
Vyjádření ošetřujícího lékaře

 

Zdravotnická péče

Domácí zdravotnická péče

Domácí zdravotnickou péči poskytuje v našem městě organizace Home Care Services & Supplies  pobočka pro Středočeský kraj

Adresa: 272 01 Kladno, Huťská 211
Telefon: 777 724 519 – pí. Sekaninová

Péče je poskytována přímo v domácnostech občanů kvalifikovanými zdravotními sestrami pod dohledem praktického lékaře nemocného. Před zahájením domácí zdravotní péče je třeba doporučení praktického lékaře nemocného. Péči lze objednat telefonicky u pí. Sekaninové, která  podá veškeré informace potřebné pro zahájení péče. Tato zdravotnická péče je určena všem věkovým kategoriím nemocných občanů, tedy nejen seniorům. Zdravotní sestry zvládají i náročnou specializovanou zdravotní péči. Péče zdravotní sestry je hrazena ze zdravotního pojištění.

Home Care Sevices & Supplies má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami – Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

 

Domovy důchodců

V domě s pečovatelskou službou je 26 bytů pro soběstačné seniory od 65 let věku. Pro seniory, kteří již potřebují celodenní zdravotní a sociální péči však naše město žádné zařízení nemá. Proto jsme připravili přehled domovů pro seniory ve Středočeském kraji, kde by tito mohli najít útočiště.

 

Instituce v sociální oblasti

V přehledu institucí ze sociální oblasti naleznete kontakt na úřad práce, dávky sociální pomoci, služby pro zdravotně postižené, sociálně právní ochranu dětí, OSSZ Praha-západ a další.

 

Sociální bydlení

Pravidla pro přidělení sociálního bytu
Kriteria pro výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu
Žádost o přidělení sociálního bytu