Odbor financí

Kontakty

Markéta Skálová
Vedoucí odboru, správce rozpočtu, fakturace, pronájem movitého majetku města
Kontakt: skalova@roztoky.cz | 220 400 266 | 734 159 728


Hlavní účetní
Kontakt: @roztoky.cz | 

Vladimíra Strnadová
Evidence majetku
Kontakt: strnadova@roztoky.cz | 220 400 239

Petra Poživilová
Místní poplatky a exekuce, poplatky za psy
Kontakt: pozivilova@roztoky.cz | 220 400 235 | 603 362 210

Martina Hřebejková
Pokladna
Kontakt: hrebejkova@roztoky.cz | 220 400 239 

Pokladna

Po 8:00–18:00 hod.
Út 8:00–12:00 hod.
St 8:00–18:00 hod.
Čt 8:00–12:00 hod.
Pá 8:00–12:00 hod.

Platba je možná hotově, kartou či převodem.

Poplatky za odpad

Poplatky za odpad je potřeba zaplatit do 31.5.2024.

OZV č. 6/2021 o místních poplatcích - za obecní systém odpadového hospodářství  

Podklady k platbě

 • Číslo účtu: 5607272339/0800
 • Částka: 750 Kč / osoba
 • VS: Váš individuální VS
 • Zpráva pro příjemce: pokud platíte za více osob, uveďte jejich VS (nebo jména)

qr kod pro platbu

Poplatek za svoz odpadů má povinnost hradit:

 • Osoba přihlášená do 75 let věku
  (Osoba přihlášená je občan České republiky s trvalým pobytem v Roztokách či cizinec s povoleným, trvalým, přechodným pobytem na území Roztok trvajícím déle než 90 dní)
 • Vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.
  POZOR: od 1.1.2022 za nemovitost, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba (dům, byt, chata), platí i majitel, který je na jiné adrese přihlášen v obci, a to i ten, kterému je více než 75 let.

Poplatek na rok 2024 je 750,- Kč na osobu dle OZV č. 6/2021.

Osvobození od poplatku je u vícečetných rodin. Platí se maximálně za 2 děti v rodině, dále se od poplatku osvobozují děti v daném roce narozené a osoby, které v daném roce dovrší 75 let. Dále se od poplatku osvobozují osoby pobývající v zahraničí po dobu delší než 6 měsíců po sobě jdoucích v daném roce a osoby pobývající ve výkonu trestu po dobu delší než 6 měsíců po sobě jdoucích v daném roce, tuto skutečnost musí občan prokázat. Dále si může o prominutí zažádat občan, který se prokazatelně v daném roce nezdržuje na území města Roztoky a hradí komunální odpad jinde na území ČR – podrobněji na OZV č. 6/2021 Čl.7/a + příslušný formulář na webu města. Údaj rozhodný pro osvobození dle OZV 6/2021 Čl.7, odst.1/a) b) c) d) e) a 2 d) je poplatník povinen ohlásit, doložit ve lhůtě nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Pro jednodušší komunikaci s úřadem můžete využít formuláře níže.

Poplatky je možné hradit hotově nebo kartou v pokladně Městského úřadu, v době pokladních hodin, nebo převodem na účet 5607272339/0800.

Variabilní symboly

Při platbě na účet je třeba vždy uvádět variabilní symbol, aby bylo možné platbu identifikovat. Váš variabilní symbol zůstává od 1.1.2020 stejný. Pokud ho neznáte, zjistíte jej při platbě na pokladně, nebo si o něj můžete napsat paní Poživilové na pozivilova@roztoky.cz.

V případě, že budete hradit poplatek za více osob jedním příkazem, do poznámky pro příjemce vždy uvádějte jména všech osob, za které poplatek hradíte, nebo jejich variabilní symboly.

Označování nádob na odpady (popelnic)

Dnem 31.5.2024 končí svoz popelnic (kontejnerů) označených nálepkou s rokem 2023.

Od 1.6.2024 budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou s rokem 2024. Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ při platbě v hotovosti, nebo na odboru financí, při platbě převodem. Pro urychlení procesu kontroly úhrady poplatku prosím vezměte s sebou doklad o zaplacení. Nálepky není potřeba si vyzvednout osobně, je možné si požádat o jejich zaslání poštou. O zaslání nálepky je možné požádat telefonicky na čísle: 220 400 235, 603 362 210 nebo na pozivilova@roztoky.cz.

Nálepkou musí být označeny všechny nádoby, které mají být vyváženy, vyjma nádob na BIO odpad, plasty a papír. Povinnost označit nádobu nálepkou platí i pro osoby osvobozené od poplatku.

Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň kontrolovat obsah popelnic a popelnice s nevhodným odpadem nebudou vyváženy.

Poplatníci nad 75 let věku mohou o nálepku zažádat odbor financí, paní Poživilovou na telefonních číslech: 220 400 235, 603 362 210 nebo na pozivilova@roztoky.cz. Paní Poživilová Vám rovněž zodpoví jakékoliív dotazy týkající se místních poplatků.

Pro dotazy týkající se svozu odpadů můžete kontaktovat odbor životního prostředí, telefonní čísla: 220 400 262, 220 400 264.

Formuláře

K žádosti o osvobození je nutné přiložit doklad, kterým prokážete své tvrzení.

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Roztoky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

OZV č. 4/2021 o místních poplatcích - ze psů  

Přihlášení psa:
POZOR, ohlašovací povinnost poplatníka je do 15 dní po dni, kdy pes dovrší 3 měsíce, nebo kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců (vyhláška města). Pokud poplatník tuto povinnost nesplní, bude mu uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona 280/2009 Sb., daňový řád.

 • 800 Kč/pes
 • osoby na 65 let 200 Kč/pes

Co s sebou:

+ U psů adoptovaných z útulku - doklad o převzetí psa do péče.

+ Občané se zdravotním postižením - průkaz ZTP nebo ZTP/P

Ohlášení od místního poplatku za psů
Do 15 dní po úhynu psa, nebo po změně držitele psa, je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně (poplatku ze psů).

Pokud tuto povinnost nesplní, bude mu uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona 280/2009 Sb., daňový řád.

Co s sebou:

Místní poplatek z pobytu

Přihlášení k místnímu poplatku z pobytu je nutné do 15 dnů od zahájení činnosti (platí i pro provozovatele Airbnb).

OZV č. 3/2021 o místních poplatcích - z pobytu