Veřejné projednání změny č. 2 územního plánu Roztoky

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Roztoky dle ust. § 55b, změna je pořizována tzv. zkráceným postupme pořízení, ve vazbě na ust. 52 stavebního zákona, proběhne v úterý 7.5.2024 od 15:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Roztoky. Toto jednání je primárně určeno veřejnosti. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 14.5.2024 včetně, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Jde o změnu z velké míry administrativní, tj. beze změn charakteru využití jednotlivých ploch. V souladu s požadavky stavebního zákona je však součástí návrhu aktualizace rozsahu zastavěného území a jsou zohledněny záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace.

Změna č. 2 územního plánu