Program mimořádného jednání Rady města č. 2/2023

které se koná ve středu dne 25. 1. 2023 od 17.30 hodin v kanceláři tajemníka MÚ. 

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Schválení výsledku VZ "Projektová příprava sanace základů a půdní vestavby ZŠ Roztoky" - na stůl
4. 2. změna podmínek přidělování dotací na vývozy jímek na splaškové vody
5. Schválení zahájení prací na změnách koncesní smlouvy
6. Bod na projednání - žádost o jednorázové příspěvky (dotace) z rozpočtu města (dary podnikatelů pro UA)
7. Deklarace plánované místní komunikace Šebkova - Levohradecká jakožto omezeně průjezdné pro motorová vozidla
8. Souhlas s navýšením kapacity ZŠ Sedmihlásek

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta