Program jednání Rady města č. 9/2024

které se koná ve středu dne 15. 5. 2024 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání RM č. 7 a 8/2024
5. Přehled daňových příjmů 4/2024
6. Rozpočtová opatření č. 5/2024
7. Návštěva dětských lékařek - pevný bod 16:45 hod.
8. Propachtování části pozemku parc. č. 1232/1 v k.ú. Roztoky u Prahy
9. Propachtování části pozemku parc. č. 2152 v k.ú. Roztoky u Prahy
10. Pronájem částí pozemků parc. č. 1526/1 a 1526/2 v k.ú. Roztoky u Prahy
11. Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 730055
12. Záměr směny částí pozemků parc. č. 2782 a 2783 v k.ú. Žalov
13. Převzetí infratsruktury a pozemků v lokalitě Na Dubečnici
14. Komise stavební 5/2023 - na stůl
15. Informace o postupu převodu komunikace (části pozemku) v ulici Za cihelnou - ústní info
16. Prostory pro Sedmihlásek - ústní info
17. Schválení zadávacích podmínek VZ na výběr poskytovatele služeb agenturního zaměstnávání - na stůl
18. Schválení nové směrnice na pronájem movitého majetku města
19. Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2023 - oprava
20. Přerušení provozu MŠ v letních měsících školního roku 2023/2024
21. Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu Obědy do škol 2024/2025
22. Souhlas s plánovanou opravou v ZŠZB: malířské a lakýrnické práce
23. Předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru: MŠ Přemyslovská
24. Žádost o převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu: ZUŠ (akordeon)
25. Veřejnosprávní kontroly školských příspěvkových organizací města Roztoky 2024
26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MŠ Přemyslovská
27. Smlouva o bezúplatném převodu technického zhodnocení: ZUŠ a MŠ Havlíčkova
28. Schválení účetních závěrek a HV za rok 2023: ZŠ, ZUŠ, MŠ
29. Souhlas zřizovatele s vyřazením majetku MŠ Přemyslovská
30. Zápis ze sociální a zdravotní komise - 29. 4. 2024
31. Statut Odrazu – aktualizace
32. Zápisy z redakční rady Odrazu ze dne 6. 5. 2024
33. Zápis z jednání inovační komise ze dne 17. 4. 2024
34. Zápis ze sportovní komise
35. Prodej dřeva
36. Zápis z 3. jednání komise životního prostředí ze dne 3. 4. 2024
37. Zpráva o činnosti MP za období od 2. 4. 2024 do 6. 5. 2024

 

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta