Program jednání Rady města č. 9/2023

Jednání se koná ve středu dne 10. 5. 2023 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ. 

Program

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisů z jednání RM č. 7 a 8/2023
5. Přehled daňových příjmů 5/2023
6. Rozpočtová opatření č. 8/2023
7. Schválení výsledku VZ "Likvidace zbylého objektu na městském pozemku areálu Cihelna v Roztokách u Prahy" - na stůl
8. Schválení upravené ZD ve VZ "Projektová příprava opatření ke snížení energetické náročnosti budov v majetku města Roztoky
9. Schválení účetní závěrky Technických služeb a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
10. Schválení výjimky ze směrnice 3/2020 "Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" pro pořízení technického vozidla pro JSDH Roztoky
11. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3625 v k.ú. Žalov
12. Pronájem částí pozemků parc. č. 1519/11 a 1519/12 v k.ú. Roztoky u Prahy
13. Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 3766/1 v k.ú. Žalov
14. Schválení dodatku č. 1 k cenové příloze pro rok 2023 na svoz bioodpadu
15. Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 29. 5. 2023
16. Grantová podpora II. pololetí 2023 - zápis kulturní komise
17. Žádost o individuální dotaci - Dědictví Levého Hradce
18. Schválení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 101, Nádražní 22
19. Darovací smlouvy
20. Schválení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 106, Nádražní 21
21. Jednání o možném převodu pozemku parc. č. 2656 v k.ú. Žalov do vlastnictví města
22. Návrh smlouvy - Adopce zeleně
23. Zahájení prací na novém webu města Roztoky
24. Žádost o souhlas města Roztoky s realizací opatření na podporu populace koniklece lučního na parc.č.: 2739/1 v k. ú. Žalov [742511]
25. Schválení odměn ředitelům školských zařízení: 1. pololetí 2023
26. Schválení účetních závěrek a HV za rok 2022: ZŠZB a MŠ - na stůl
27. Schválení účetních závěrek a HV za rok 2022: školské příspěvkové organizace města - na stůl
28. Schválení zadávacích podmínek VZ "Odkanalizování ulic Riegrova a Bělina v Roztokách u Prahy
29. Zprůjezdnění cyklostezky po protipovodňové hrázi kolem MČOV
30. Zpráva o činnosti MP za období od 2.5.2023 do 29.5.2023

 

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta