Program jednání Rady města č. 7/2023

které se koná ve středu dne 10. 5. 2023 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ. 

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisů z jednání RM č. 5 a 6/2023
5. Přehled daňových příjmů 4/2023
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o dopravní obslužnosti s IDSK
7. Smlouva o vystoupení Barbory Polákové na Slavnostech levého a pravého břehu 2023
8. Metodika vyjednávání s investory o příspěvku na rozvoj městské infrastruktury
9. Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 3766/1 v k.ú. Žalov
10. Uzavření nového znění nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2534 a části pozemku parc. č. 2535 v k.ú. Roztoky u Prahy
11. Pronájem části pozemku parc. č. 1076/7 v k.ú. Roztoky u Prahy
12. Schválení dodatku č. 1 k SoD s firmou Digitronic na zhotovení PD sanace základů a půdní vestavby na ZŠZB Roztoky
13. Schválení výsledku VZ "Rozšíření kapacity kolumbária na Levém Hradci v katastru obce Roztoky u Prahy" - na stůl
14. Schválení zadávacích podmínek VZ "sanace povrchu areálu Cihelna v Roztokách u Prahy - II. etapa" - na stůl
15. Schválení výsledku VZ " Výběr zhotovitele stavby III/2421 Roztoky oprava" - na stůl
16. Komise stavební 5/2023
17. Zapojení do projektu "Příběhy našich sousedů": ZŠZB
18. Podpora pohybových aktivit na Základní škole Zdenky Braunerové
19. Schválení účetních závěrek a HV za rok 2022: školské příspěvkové organizace města - na stůl
20. Smlouva o výpůjčce se Správou železnic
21. Dohoda k podmínkám provozu areálu Jezdeckého klubu Agira
22. Návrh spolku Jestřábník – Zajištění péče o sad na Levém Hradci
23. Návrh nové smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství.
24. Zpráva o činnosti MP za období od 4. 4. 2023 do 1. 5. 2023

 

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta