Program jednání Rady města č. 4/2024

které se koná ve středu dne 14. 2. 2024 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání RM č. 1, 2 a 3/2023
5. Přehled daňových příjmů 1/2024
6. Změna jednacího řádu rady města
7. Přijetí daru od společnosti Eaton na festival Jeden svět
8. Schválení smlouvy MK MONT - osvětlení vánoční strom Tyršovo náměstí
9. Revokace usnesení UR-214-5/23 - za účelem úhrady potřeb (nájemného) nezletilé dcery Natálie Zimmlové
10. Převzetí infrastruktury v lokalitě Na Dubečnici od společnosti Amadet
11. Ukončení nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 1006/3 v k.ú. Roztoky u Prahy
12. Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 1006/5 a 1006/8 v k.ú. Roztoky u Prahy
13. Využívání pozemku parc. č. 2521/1 v k.ú. Roztoky u Prahy
14. Prodloužení nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 2325/1 v k.ú. Roztoky u Prahy
15. Komise stavební 2/2024 - na stůl
16. Digitální technická mapa
17. Zápis z jednání digitální a inovační komise ze dne 29. 1. 2024
18. Schválení zadávacích podmínek VZ "Rekonstrukce bytu v bytovém domě Nádražní 22"
19. Schválení zadávacích podmínek VZ "Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Žalov v Roztokách u Prahy" - na stůl
20. Výroční zpráva ZŠZB za školní rok 2022/2023
21. Schválení odpisových plánů školských příspěvkových organizací (MŠ, ZUŠ)
22. Podpora vedení škol v pedagogické oblasti 2024
23. Úprava platů ředitelky MŠ Přemyslovská a ZŠZB
24. Souhrnná zpráva z kontrolní činnosti u školských příspěvkových organizací města Roztoky za rok 2023
25. Zápis z jednání školské komise ze dne 23. 1. 2024
26. Zápis ze sociální a zdravotní komise - 05. 02. 2024
27. Intenzifikace sběru odpadu Roztoky II
28. Zápis z jednání komise životního prostředí
29. Zpráva o činnosti MP za období od 2. 1. 2024 do 5. 2. 2024

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta