Program jednání Rady města č. 4/2023

které se koná ve středu dne 8. 3. 2023 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ. 

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání RM č. 3/2023
5. Přehled daňových příjmů 2/2023
6. Rozpočtová opatření č. 3/2023
7. Darovací smlouva
8. Darovací smlouva - odměna členům volebních komisí
9. Dar na pomoc obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii
10. Záměr prodeje části pozemků parc. č. 2633/5 a 2634/6 v k.ú. Roztoky u Prahy
11. Záměry uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pozemky pod rekreačními chatami
12. Schválení výsledku VZ "Rekonstrukce komunikace v ulici Kostelní
13. Schválení výsledku VZ "Pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu"
14. Schválení výsledku VZ "Protipovodňová opatření pro město Roztoky" - na stůl
15. Schválení ZD VZ "Zhotovení PD pro snížení energetické náročnosti městských budov" - na stůl
16. Dostavba chodníku v ul. U školky, před č.p. 1532
17. Dohoda o podmínkách připojení k veřejnému osvětlení města Roztoky v lokalitě Na Panenské II (Talora)
18. SOSB - Vodovodní řad a splašková stoka v ulici Obránců Míru
19. Komise stavební 3/2023 - na stůl
20. Přijetí dotace na poskytování sociální služby pro rok 2023 + Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro roky 2023-2025
21. Zápis ze sociální a zdravotní komise - 27. 2. 2023
22. Souhlas s realizací projektu z programu OP JAK - MŠ Přemyslovská
23. Souhlas s umístěním stavby herního prvku na pozemku zřizovatele: MŠ Přemyslovská
24. Zápis z jednání školské komise ze dne 7. 2. 2023
25. Služby městské knihovny pro držitele víza strpění
26. Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2022
27. Zpráva o činnosti MP za období od 31. 1. 2023 do 27. 2. 2023

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta