Program jednání Rady města č. 3/2023

které se koná ve středu dne 8. 2. 2023 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ. 

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení - na stůl
4. Kontrola zápisu z jednání RM č. 1. a 2. /2023
5. Přehled daňových příjmů 1/2023
6. Žádost Středočeského muzea o finanční příspěvek
7. Schválení licenční smlouvy s firmou Ortex
8. Schválení zadávacích podmínek VZ "Pořízení elektromobilu pro sociální služby města Roztoky" - na stůl
9. Schválení více a méně prací - sanace Kantorovy ulice - návrh ZL1 - na stůl
10. Schválení dodatku č. 5 k Příkazní smlouvě s firmou VRV a.s.
11. Pronájem části pozemku parc. č. 2325/1 v k.ú. Roztoky u Prahy za účelem provozování veřejného parkoviště
12. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 110 v ulici Tiché údolí
13. Schválení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, DPS byt 8, Roztoky
14. Přidělení služebního bytu č. 15, Braunerova 996, Roztoky
15. Uzavření smlouvy na provoz městského mapového serveru
16. Návštěva Ing. Arch. O. Smolíka - představení návrhu knihovny, pevný bod na 18:30
17. Poskytnutí prostor v klubu seniorů pro činnost organizaci Dementia I.O.V., z. ú.
18. Plán veřejnosprávních kontrol školských příspěvkových organizací na období 2023-2024
19. Povolení výjimky nad stanovený počet dětí: MŠ Spěšného
20. Schválení odpisových plánů školských příspěvkových organizací: MŠ a ZUŠ
21. Komise stavební 2/2023 - na stůl
22. Zápis ze sociální a zdravotní komise ze dne 30. 1. 2023
23. Zápis z jednání sportovní komise - dotace a granty 2023
24. Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací podle zákona 106/1999 v platném znění
25. Zpráva o činnosti MP za období od 3. 1. 2023 do 30. 1. 2023

 

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta