Program jednání Rady města č. 22/2023

která se koná dne 6.12.2023 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ.

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisů z jednání RM č. 19, 20 a 21/2023
4. Harmonogram jednání rady města v roce 2024
5. Přehled daňových příjmů 11/2023
6. Rozpočtová opatření č. 19/2023
7. Návrh rozpočtu na rok 2024 + rozpočtový výhled na roky 2025-2026
8. Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací
9. Zpráva z veřejnoprávní kontroly v Technických službách
10. Schválení výjimky ze směrnice SM 3/2020 pro přímé zadání zakázky na přestavbu technického vozu Scania JSDH Roztoky
11. Darování pozemků v ulici Pod Vodojemem
12. Návrh na ukončení smluvního vztahu k pozemku pod rekreační chatou
13. Digitální technická mapa
14. Komise stavební 9/2023
15. Zápis ze sociální a zdravotní komise - 27.11.2023
16. Zápis z jednání školské komise ze dne 10.10.2023
17. Schválení odměn ředitelům školských zařízení: 2. pololetí 2023
18. Žádost o souhlas zřizovatele - projekt Obědy do škol: MŠ Přemyslovská
19. Žádost o schválení přesunu částek v rámci rozpočtu 2023 MŠ Přemyslovská
20. Žádost o schválení přesunu částek v rámci rozpočtu 2023 MŠ Havlíčkova
21. JSDH: Smlouva o podnájmu tělocvičny ZŠZB
22. ČJ pro UA: Smlouva o podnájmu učeben ZŠZB - na stůl
23. Zpráva o činnosti MP za období od 31.10.2023 do 27.11.2023
24. Cenové přílohy ke smlouvám na svoz komunálních odpadů a bioodpadu pro rok 2024

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta