Program jednání Rady města č. 15/2023

které se koná ve středu dne 13. 9. 2023 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ. 

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání RM č. 13/2023
5. Přehled daňových příjmů 8/2023
6. Návrh na jmenování vedoucí odboru Kancelář vedení města
7. Řešení zachování nadzemních nálezů v areálu Cihelna - na stůl
8. Pronájem části pozemku parc. č. 3766/1 v k.ú. Žalov
9. Pronájem pozemku pod rekreační chatou na Levém Hradci
10. Představení naučné stezky panem architektem Smolíkem - pevný bod 18:30 hod.
11. Komise stavební 7/2023
12. Zápis ze sociální a zdravotní komise - 4. 9. 2023
13. Vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a ZUŠ dne 29. 9. 2023
14. Uvolnění prostředků na projekt Trenéři do škol
15. Smlouva o vystoupení GAIA MESIAH na Slavnostech levého a pravého břehu 2023
16. Zápis z redakční rady časopisu Odraz ze dne 4. 9. 2023
17. Zpráva o činnosti MP za období od 16. 8. 2023 do 4. 9. 2023

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta