Program jednání Rady města č. 12/2024

které se koná ve středu dne 12. 6. 2024 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisů z jednání RM č. 9, 10 a 11/2024
5. Aktualizace vnitřní směrnice pro vyřizování stížností a petic
6. Přehled daňových příjmů 5/2024
7. Rozpočtové opatření č. 7
8. Žádost o převod nevyčerpaného příspěvku
9. Schválení účetní závěrky Technických služeb a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
10. Schválení smlouvy na pořízení systému Codexis - na stůl
11. Založení veřejné sbírky pro lidi v tísni
12. Schválení smlouvy na zajištění prací pro Technické služby pracovníky se ZPS - na stůl
13. Uzavření nových nájemních smluv k pozemkům parc. č. 119/5 a 119/1 v k.ú. Roztoky u Prahy
14. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 730055
15. Uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě
16. Rozšíření kamerového systému města Roztoky
17. Komise stavební 6/2024
18. Finanční dar od společnosti HYPOS PLUS, spol. s.r.o.
19. Žádost o souhlas s instalací odchytového zařízení na odchyt divokých prasat
20. Schválení odměn ředitelům školských zařízení: 1. pololetí 2024 (na stůl)
21. Zapojení do projektu "Příběhy našich sousedů" 2024/2025: ZŠZB
22. Schválení účetní závěrky a HV za rok 2023: MŠ Havlíčkova
23. Ceník pronájmu ZŠZB na školní rok 2024/2025
24. Zápis z jednání školské komise ze dne 23.4.2024
25. Zápisy do roztockých mateřských škol pro školní rok 2024/2025
26. Zápis ze sociální a zdravotní komise - 03.06.2024
27. Zápis z kulturní komise a grantová a dotační podpora na 2. pololetí 2024
28. Zápis z redakční rady časopisu Odraz ze dne 3. 6. 2024
29. Zpráva o činnosti MP za období od7.5.2024 do 3.6.2024

 

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta