Program jednání Rady města č. 1/2023

které se koná ve středu dne 11. 1. 2023 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MÚ. 

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení - na stůl
4. Kontrola zápisů z jednání RM č. 16 a 17/2022
5. Jmenování odpovědné a technické redaktorky Odrazu - na stůl
6. Schválení výsledku VZ "Projektová příprava sanace základů a zbudování půdní vestavby objektu ZŠZB v Roztokách u Prahy" - na stůl
7. Schválení zadávacích podmínek VZ "Protipovodňová opatření pro město Roztoky u Prahy" - na stůl
8. Schválení zadávacích podmínek VZ "Výběr zhotovitele rekonstrukce Kostelní uličky v Roztokách u Prahy" - na stůl
9. Pronájem části pozemku parc. č. 142 v k.ú. Roztoky u Prahy
10. Zvýšení nájemného u pozemků pod rekreačními chatami
11. Výpůjčka části pozemku parc. č. 2145/1 v k.ú. Roztoky u Prahy
12. Záměr uzavření dodatku na nebytové prostory č. 103 v objektu Masarykova 526
13. Záměr uzavření dodatku na nebytové prostory č. 102 v objektu Masarykova 526
14. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 30. 11. 2020 a schválení splátkového kalendáře na pronájem prostoru sloužícího podnikání - na stůl
15. Komise stavební 1/2023 - na stůl
16. Navýšení úhrad za úkony pečovatelské služby města Roztoky, úprava vnitřních pravidel pečovatelské služby
17. Žádost o mimořádný finanční příspěvek na Masopust 2023
18. Zápis kulturní komise - dotační podpora 2023 a grantová podpora I. pol. 2023 - na stůl
19. Smlouva o nájmu
20. Povolení výjimky nad stanovený počet dětí: MŠ Přemyslovská
21. Rozpočtové opatření 2022: MŠ Spěšného
22. Zápis z jednání školské komise ze dne 6. 12. 2022
23. Schválení odpisových plánů školských příspěvkových organizací - na stůl
24. Výroční zpráva ZŠZB za školní rok 2021/2022
25. Dotace na vývoz fekálií v ulici Potoky
26. Fotovoltaická elektrárna v areálu VUAB
27. Darovací smlouva na výsadbu 1 ks stromu.
28. Zápis z 5. jednání komise životního prostředí ze dne 29. 11. 2022
29. Zpráva o činnosti MP za období od 29. 11. 2022 do 2. 1. 2023

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta