Pozvánka na jednání zastupitelstva města Roztoky

Zasedání zastupitelstva města Roztoky se koná

ve středu dne 21. 9. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 7/2022
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 22. 8. 2022 do 12. 9. 2022
7. Čerpání rozpočtu 7-8/2022
8. Rozpočtové opatření č. 9
9. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 19. 9. 2022
10. Vydání Změny č. 1 územního plánu Roztoky
11. Stanovení pachtovného a výše obnovujících oprav pro rok 2023
12. Darovací smlouva na komunikaci
13. Úplné znění zřizovací listiny ZŠZB
14. Zápis č. 4 ze 4. zasedání Školské rady ZŠ Zdenky Braunerové v Roztokách
15. Kontrola zápisu z jednání RM č. 12/2022

Jan Jakob v.r.
starosta