Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Roztoky

které se koná ve středu dne 27. 9. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky.

Všichni jste srdečně zváni.

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 7/2023
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 21. 8. 2023 do 17. 9. 2023
7. Etický kodex člena Zastupitelstva města Roztoky
8. Čerpání rozpočtu 7-8/2023
9. Rozpočtová opatření č. 14/2023
10. Mimořádná splátka úvěru na Základní školu Za Cihelnou
11. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 9. 2023
12. Darování podílů na pozemcích v ulici Pod Vodojemem
13. CETIN a.s. – sml. o smlouvě budoucí o zřízení VB vedení kabelu v k.ú. Žalov
14. Zpráva kontrolního výboru
15. Zápis z jednání Školské rady ZŠZB č. 3/2023
16. Kontrola zápisů z jednání RM č. 14 a 15/2023


Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta