Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Roztoky v roce 2023

které se koná ve středu dne 21. 6. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky. Všichni jste srdečně zváni.

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 5/2023
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 16. 5. 2023 do 11. 6. 2023
7. Schválení účetní závěrky za rok 2022
8. Návrh závěrečného účtu za rok 2022
9. Čerpání rozpočtu 5/2023
10. Rozpočtová opatření č. 9/2023
11. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2023
12. Schválení darovací smlouvy s firmou Greenhouse Suchdol
13. Nabídka ÚZSVM na odkup pozemků
14. Předkupní právo k rekreační chatě
15. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6. 6. 2023 - na stůl
16. Zřizovací listina Jednotky dobrovolných hasičů Roztoky - úplné znění
17. Žalovské posvícení - žádost o grant
18. Kontrola zápisů z jednání RM č. 8 a 9/2023


Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta