Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Roztoky v roce 2024

které se koná ve středu dne 29. 5. 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky. Všichni jste srdečně zváni.

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM 4/2024
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 15.4.2024 do 19.5.2024
7. Čerpání rozpočtu 4/2024
8. Rozpočtová opatření č. 6/2024
9. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.5.2024
10. Darování infrastruktury a pozemků v lokalitě Na Dubečnici
11. PREdistribuce - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - uložení kabelů VN v ul.
Vltavská
12. Úprava smlouvy o zřízení služebnosti - STL plynovod na Dubečnici
13. Vydání Regulačního plánu Solníky - pevný bod jednání v 20:00 hod
14. Kontrola zápisu z jednání RM č. 8 a 9/2024

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta