Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Roztoky v roce 2023

které se koná ve středu dne 26. 4. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky. Všichni jste srdečně zváni.

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 3/2023
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 13. 3. 2023 do 16. 4. 2023
7. Změna č. 2 Územního plánu Roztoky - pevný bod na 19:30 hod.
8. Čerpání rozpočtu 3/2023
9. Rozpočtová opatření č. 6/2023
10. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17. 4. 2023
11. Právní stanovisko k potencionálnímu nároku na náhradu škody
12. Dohoda o podmínkách připojení k veřejnému osvětlení města Roztoky v lokalitě Na Panenské II (Talora)
13. Prodej pozemků pod garážemi v ul. Žirovnického
14. Prodej částí pozemků parc. č. 2633/5 a 2634/6 v k.ú. Roztoky u Prahy
15. Pozemky pod garážemi v lokalitě za domy čp. 963 a 964 v ul. Masarykova
16. Projekt sociálního zařízení pro seniory - podmínky dotace, investiční a provozní náklady
17. Oprava cyklotrasy Roztoky - Úholičky
18. Darovací smlouva - vysoušecí skříň pro HZS Středočeského kraje Roztoky u Prahy
19. Kontrola zápisu z jednání RM č. 5/2023

 

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta