Pozvánka na 3. jednání Zastupitelstva města Roztoky

které se koná ve středu dne 22. 3. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 2/2023
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 13. 2. 2023 do 12. 3. 2023
7. Čerpání rozpočtu 1-2/2023
8. Rozpočtová opatření č. 4/2023
9. Žádost o příspěvek Přemyslovské střední Čechy
10. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 3. 2023
11. Prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Žirovnického
12. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2633/5 a 2634/6 v k.ú. Roztoky u Prahy
13. Projekt sociálního zařízení pro seniory
14. Kontrola zápisu z jednání RM č. 4/2023

 

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta