Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města Roztoky v roce 2024

které se koná ve středu dne 28. 2. 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky.
Všichni jste srdečně zváni.

Program jednání:

  1. Volba pracovních komisí
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola plnění usnesení
  4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 1/2024
  5. Zpráva o činnosti MP za období od 15.1.2024 do 18.2.2024
  6. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
  7. Návrh aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Roztoky
  8. Prodej pozemku parc. č. 1384 v k.ú. Roztoky u Prahy
  9. Prodej pozemku parc. č. 3161/51 v k.ú. Žalov
  10. Kontrola zápisu z jednání RM č. 2, 3 a 4/2024

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta