Pozvánka na 10. jednání Zastupitelstva města Roztoky v roce 2023

které se koná ve středu dne 22. 11. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky. Všichni jste srdečně zváni.

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 9/2023
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 6. 10. 2023 do 12. 11. 2023
7. Návrh termínů zasedání zastupitelstva v roce 2024
8. Čerpání rozpočtu 10/2023
9. Rozpočtové opatření č. 18
10. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 11. 2023
11. Schválení výše pachtovného z vodohospodářské infrastruktury města pro rok 2024 - na stůl
12. Předkupní právo ke stavbě rekreační chaty
13. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3625 v k.ú. Žalov
14. Zvýšení poplatku za pronájem hrobového místa na hřbitově na Levém Hradci v Roztokách
15. Smlouva o nájmu hrobového místa
16. Kontrola zápisu z jednání RM č. 19/2023

 

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta