Pozvánka na 10. jednání Zastupitelstva města Roztoky

které se koná ve středu dne 23. 11. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky. Všichni jste srdečně zváni.

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 9/2022
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 13. 9. 2022 do 13.11.2022
7. Vyjádření MV ČR k průběhu ustavujícího zasedání ZM 19. 10. 2022
8. Čerpání rozpočtu 10/2022
9. Rozpočtová opatření č. 10/2022
10. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 11. 2022
11. Prodej částí pozemků parc. č. 99/11 a 1491/1 v k.ú. Roztoky u Prahy
12. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1269/2 v k.ú. Roztoky u Prahy
13. Connect Plus – sml. o smlouvě budoucí o zřízení VB vedení optických kabelů v ul. V chatách a v ul. Na pomezí
14. PREdistribuce – sml. o zřízení VB kabelového vedení NN v ul. Souběžná
15. Vydání Změny č. 1 územního plánu Roztoky – opakované
16. Převod inženýrské infrastruktury v obytném areálu Dubečnice od společnosti WhiteHill Zahrady Roztoky, s.r.o.
17. Schválení aktualizace zřizovací listiny a nájemní smlouvy Základní školy Zdenky Braunerové
18. Přijetí dotace na poskytování sociální služby pro rok 2022 - IIII. část
19. Kontrola zápisu z jednání rady města č. 13 a 14/2022

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta