Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Roztoky v roce 2023

které se koná ve středu dne 25. 1. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 11/2022
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Soudní spor s dodavatelem - pevný bod na 18:30 hodin.
7. Zpráva o činnosti MP za rok 2022
8. Zpráva o činnosti MP za období od 12. 12. 2022 do 15. 1. 2023
9. Čerpání rozpočtu 12/2022
10. Rozpočtové opatření č. 1/2023
11. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 1. 2023
12. Vnitřní předpis o sociálním fondu a zásadách jeho použití
13. Pozemky pod soukromými garážemi v ulici Žirovnického
14. Žádost o mimořádný finanční příspěvek na Masopust 2023
15. Dotační podpora 2023 a grantová podpora I. pol. 2023 (kultura)
16. Ukončení Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
17. Zápis z jednání sportovní komise - dotace a granty 2023
18. Kontrola zápisu z jednání RM č. 15, 16, 17/2022 a 1/2023

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta