Nové volné pozice na Městském úřadě v Roztokách

Podrobné informaceke ke všem nabízeným pozicím naleznete na: https://www.roztoky.cz/volna-mista 

Výběrové řízení tajemnice/tajemník Městského úřadu v Roztokách

Zaměstnavatel: město Roztoky
Místo výkonu práce: město Roztoky
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s úvazkem 1,0
Přepokládaný datum nástupu: jmenování do funkce od 1. 9. 2023 nebo dle dohody Platová třída: 11. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správa, v platném znění, příplatky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Kvalifikační předpoklady:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• Zvláštní odborná způsobilost dle zákona o úřednících výhodou
Charakteristika vykonávané práce:
• Plnění povinností dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
• Plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění (dále jen „zákon o úřednících“)
• Řízení a koordinace všech činností a odborů městského úřadu, vydávání vnitřních směrnic
• Plnění úkolů uložených zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
• Plnění činností statutárního orgánu v pracovněprávních záležitostech
• Plnění další úkolů dle platných právních předpisů
Předpoklady: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která: je státním občanem České republiky, popř. osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících, ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 zákona o úřednících a má nejméně tříletou praxi
• jako vedoucí zaměstnanec, nebo
• při výkonu správních činnosti v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
• ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce
Požadavky:
• Komunikativnost a schopnost týmové práce.
• Aktivní přístup, samostatnost, schopnost dobře plánovat a organizovat si práci.
• Spolehlivost a schopnost věci dotahovat do konce
• Pozitivní přístup a schopnost motivovat své podřízené, současně pevnost v postojích a schopnost v klidu řešit náročné situace.
• Zkušenosti s vedením lidí a týmů, schopnost podpořit jednotlivé odbory úřadu v jejich práci a dobře nastavit toky informací mezi nimi.
• Velmi dobrá znalost zákonů a předpisů spojených s řízením úřadu a jejich aplikace v každodenní práci (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, správní řád, zákon o úřednících)
• Zkušenosti nebo konkrétní představa, jak převádět politické vize do standardních projektů a každodenní správy města.
• Schopnost propojit stabilitu úřadu a veřejné správy s aktuálními výzvami, provádět úřad a jeho tým změnami a pracovat na jeho efektivitě.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
vedoucí úředník - vedoucí odboru Kancelář vedení města

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností.

Další požadavky stanovené MU Roztoky:

• minimálně úplné středoškolské vzdělání
• základní orientace v zákonu o obcích, ve volebních zákonech, ve správním řádu a v zákonu o svobodném přístupu k informacím
• praxe ve státní správě či samosprávě výhodou,
• ochota dále se vzdělávat, časová flexibilita, odolnost vůči stresu
• řídící, organizační a komunikační dovednosti, pečlivost, systematičnost

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
koordinátor prevence kriminality a rizikového chování

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností.

Další požadavky stanovené MU Roztoky:

• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti sociální, právní, pedagogické apod.
• základní orientace v obecných právních předpisech a v problematice prevence kriminality
• praxe ve státní správě či samosprávě výhodou,
• ochota dále se vzdělávat, časová flexibilita, odolnost vůči stresu
• komunikační dovednosti, pečlivost, systematičnost