Investice, dotace

 • Projekt Pořízení elektromobilu pro Pečovatelskou službu města Roztoky

Cílem projektu je pořízení jednoho bezemisního elektromobilu, který bude využíván k zajišťování terénních služeb Pečovatelskou službou Roztoky. Modernizace vozového parku umožní navýšení jejich provozní a časové kapacity. Současně dojde k zajištění lepší dostupnosti služby na území města tak, aby klienti pečovatelské služby závislí na pomoci druhé osoby, mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a nemuseli odcházet do pobytových zařízení.

Pečovatelská služba Roztoky, v rámci terénních služeb poskytuje pomoc a podporu seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení, a nejsou schopni si sami nebo za pomoci rodiny zajistit osobní životní potřeby.

Plán investic města Roztoky na rok 2022

Realizované investice:

 • Zpracováním digitálního povodňového plánu pro město Roztoky a pořízením lokálního varovného systému ochrany před povodněmi, bylo dosaženo zvýšení kvality a zlepšení celkového systému povodňové služby, preventivní protipovodňové ochrany, ochrany majetku a bezpečnosti obyvatel města. Digitální povodňový plán k nahlédnutí zde: https://stredocesky.dppcr.cz/web_539627/index.html?0-uvod.htm

 • Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Roztoky u Prahy

 • Nový územní plán města Roztoky

Cílem projektu je zpracování nového Územního plánu města Roztoky, který bude zohledňovat aktuální stav a rozvojové možnosti města.

 • Kameny zmizelých

V rámci projektu bylo položeno dvacet osm „Kamenů zmizelých“, které připomínají oběti holocaustu z řad roztockého obyvatelstva.

Tento projekt byl realizován z příspěvku Nadačního fondu obětem holocaustu, hrazeného z dotace Ministerstva kultury ČR.

 

 • Nová budova základní školy "Cihelna"

Investiční náklady:

Z toho dotace:

Realizace:  2019 - 2021

 

 

 • Výstavba nového objektu ZŠ Roztoky

V rámci projektu bude vybudován nový objekt prvního stupně stávající Základní školy Roztoky včetně 4 nových odborných učeben (2 x jazyková učebna, učebna ICT a učebna přírodních věd) a ostatních souvisejících ploch, zajištěna bude vnitřní konektivita školy a provedeny budou i úpravy venkovních prostranství školy. Realizací projektu tedy dojde k naplnění specifického cíle 2.4. - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, opatření strategie ITI 3.2.1.

 • Přístavba učebny ZŠZB

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity a zkvalitnění infrastruktury v ZŠ Zdenky Braunerové  v Roztokách u Prahy a to prostřednictvím vybudování nové kmenové učebny ke stávající budově ZŠ. 

 • Mateřská škola v Tichém údolí

Příjemce dotace - Město Roztoky Realizace v letech 2017 - 2020. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím vybudování nové třídy MŠ v budově městské vily. Současně bude zajištěn bezbariérový přístup do objektu a realizovány budou také vhodné a bezpečné úpravy venkovního prostranství objektu.

 

 • Nová cisternová automobilová stříkačka pro SDH

Projekt "Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy" byl spolufinancován z evropských fondů.

Předmětem projektu je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (typ CAS 30 9000/540 S2R na podvozku 6x6). Konečným příjemcem předmětu projektu je jednotka SDH Roztoky u Prahy. Projekt bude dokončen v červnu 2020.

 

 • Výstavba nové mateřské školky v ulici Palackého

Obec výstavbou nového předškolního vzdělávacího zařízení zvýšila kapacitu MŠ v Roztokách o 50 míst. Přijetím dětí do této nové MŠ, obec umožnila matkám či otcům, na mateřské a rodičovské dovolené, lépe skloubit rodinné a pracovní povinnosti a tím zvýšila jejich šance při uplatnění na trhu práce při návratu nebo novém nástupu do zaměstnání.

 

 • Úpravy prostor na Levém Hradci

Projekt „Úprava prostor na Levém Hradci“ byl spolufinancován z evropských fondů

Úpravy prostor na Levém Hradci sestávaly ze zřízení pietního prostoru v sousedství nového hřbitova, kde byla opravena celá západní zeď hřbitova, opravena fasáda objektu bývalého kuželníku, zřízeno kolumbárium s 80 urnovými místy a rozptylová loučka. Celý prostor byl zkultivován, zbudovány zpevněné, sadové cesty a relaxační místo Vyhlídky sv. Ludmily. Byl zrekonstruován jižní vstup do tohoto prostoru, opravena jižní zeď a zrekonstruováno podium před ní. Projekt byl dokončen v září 2018.

 • Územní studie veřejných prostranství Roztoky

 • Rozšíření a modernizace IS Města Roztoky