Formuláře

Odbor financí

Odhlášení místního poplatku ze psů (PDF 67 KB)
Ohlášení poplatku za odpad (PDF 132 KB)
Přihlášení k místnímu poplatku ze psů (PDF 131 KB)
Zproštění platby za svoz komunálního odpadu (PDF 155 KB)
Žádost o pronájem prodejního stánku a jiného vybavení (DOC 44 KB)
Žádost o udělení výjimky na pronájem prodejního stánku a jiného vybavení (DOC 43 KB)
Žádost o výplatu příspěvku za jazykový pobyt (DOCX 13 KB)

Odbor Kancelář vedení města

Formulář placené inzerce do časopisu Odraz (DOC 54 KB)
Formulář řádkové inzerce v časopise Odraz (DOC 26 KB)
Výlep plakátů neplacený (DOC 31 KB)
Výlep plakátů placený (DOC 28 KB)

Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny obce Roztoky (DOC 37 KB)
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny obce Roztoky (PDF 127 KB)
Připomínka k návrhu zadání územního plánu (DOC 34 KB)
Připomínka k návrhu zadání územního plánu (PDF 138 KB)
Žádost komplexní pozemkové úpravy Roztoky (DOC 26 KB)
Žádost komplexní pozemkové úpravy Žalov (DOC 26 KB)
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (DOC 25 KB)
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství (PDF 252 KB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (PDF 172 KB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace včetně omezení obecného užívání uzavírkou a objížďkou (PDF 171 KB)
Žádost o umístění reklamního poutače na sloup VO (PDF 185 KB)
Žádost o vydání rybářského lístku (PDF 1.62 MB)
Žádost o vyhrazení parkování (PDF 229 KB)
Žádost o zařazení do seznamu adres - svoz biopopelnic (DOC 22 KB)

Odbor Stavební úřad

01. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (PDF 213 KB)
02. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (PDF 212 KB)
03. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (PDF 298 KB)
04. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (PDF 161 KB)
05. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (PDF 159 KB)
06. Žádost o vydání společného UR a stavebního povolení (PDF 215 KB)
07. Žádost o územní souhlas (PDF 205 KB)
08. Ohlášení stavby (PDF 215 KB)
09. Žádost o stavební povolení (PDF 212 KB)
10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (PDF 261 KB)
11. Oznámení o užívání stavby (PDF 259 KB)
12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (PDF 260 KB)
13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby (PDF 261 KB)
14. Oznámení změny v užívání stavby (PDF 155 KB)
15. Ohlášení odstranění (PDF 164 KB)
16. Žádost o dodatečné povolení stavby (PDF 149 KB)
17. Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu (PDF 69 KB)
18. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením (PDF 153 KB)
19. Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby (PDF 34 KB)
20. Doklady k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (PDF 36 KB)
21. Oznámení o záměru (PDF 223 KB)
22. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí u staveb povolených před 1.1.2007 (PDF 345 KB)

Odbor vnitřních a sociálních věcí

Ceník pečovatelské služby (PDF 92 KB)
Dotazník k uzavření manželství (DOC 60 KB)
Hlášení adresy pro doručování (PDF 21 KB)
Občanské průkazy (PDF 300 KB)
Ohlášení úrazu vzniklého na pozemních komunikacích v majetku Města Roztoky (DOCX 17 KB)
Přihlášení k trvalému pobytu (PDF 202 KB)
Souhlas a poučení zvláštního příjemce (DOCX 31 KB)
Tombola, slosování vstupenek, podmínky a žádost (DOC 35 KB)
Vítání občánků (DOCX 17 KB)
Zavedení (změna, zrušení) adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (PDF 235 KB)
Žádost o jednorázový příspěvek z rozpočtu města (PDF 245 KB)
Žádost o poskytnutí pečovatelské služby (PDF 442 KB)
Žádost o povolení kulturní akce (PDF 124 KB)
Žádost o povolení výjimky z OZV 2.2016 (DOC 36 KB)
Žádost o povolení výjimky z OZV 4.2015 (DOC 38 KB)
Žádost o převod hrobového místa (DOC 31 KB)
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (PDF 213 KB)
Žádost o přidělení, zrušení čísla popisného, evidenčního (PDF 251 KB)
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR (PDF 240 KB)
Žádost o ustanovení zvláštním příjemcem důchodu (DOCX 270 KB)
Žádost o zrušení trvalého pobytu (DOC 52 KB)