Adresný sběr tříděného odpadu

Vážení spoluobčané,

adresný sběr byl zahájen v prosinci loňského roku s velmi pozitivním výsledkem. K dnešnímu dni je vyváženo 630 nádob na papír a 660 nádob na plast. V rezervě zůstává k rozdělení ještě 710 nádob, které čekají v prostorách dvoru MÚ na přidělení novým zájemcům.

Dosažený sběr je následující:

 

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Celkem

Plast

1,8

2,06

1,96

2,44

8,26 t

Papír

2,18

2,6

2,26

2,76

9,8 t

 

Naším předpokladem bylo od dubna t.r. zahájit svoz vlastním svozovým vozem, který byl objednán před 8-mi měsíci s dodací lhůtou duben 2022. Chybějící komponenty, způsobené krizí v dodávkách v rámci automobilového průmyslu, způsobují zdržení v předání vozidla naším Technickým službám. Za účelem zajištění kontinuity této služby jsme zajistili na měsíc duben a květen 2022 prodloužení stávající svozové služby u společnosti FCC Regios a.s., v následujících termínech:

 

Papír

Plast

Duben

7.4. 2022

21.4. 2022

Květen

5.5. 2022

19.5. 2022

Ihned po dodání nového svozového vozu Vás budeme informovat o formě, jak bude svoz nadále probíhat a dále o zahájení služby pro dosud vyjmuté ulice.

Ing. Zdenek Richter
místostarosta
                                                                                                                                    uveřejněno:  
6.4.2022 

 tisk

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,
naše společná snaha zahájit adresný sběr plastů a papíru v městě Roztoky je již v konečné fázi. Jelikož jsme zaregistrovali žádosti občanů města dle předem stanovených kritérií na vydání více než 500 ks nádob, bylo zahájeno v prvním týdnu listopadu t.r. vydávání těchto nádob na dvoře MÚ, a to ve dnech pondělí a středa, od 8,00 hod do 17,30 hod, případně v jiný den, dle dohody s pracovníky Odboru životního prostředí.

Všichni zájemci, kteří se registrovali, budou vyzváni k převzetí nádob prostřednictvím kontaktu, který vyplnili v žádosti. Prosíme o trpělivost, odbor postupně vyřizuje stovky žádostí, na všechny se dostane, bude to trvat několik dní. Děkujeme za pochopení.

Svoz bude zajišťován vozem společnosti FCC Regios, a.s., dle níže uvedeného harmonogramu. V období prosinec 2021 až březen 2022 bude uskutečněn 1x svoz plastu a 1x svoz papíru měsíčně, vždy v sudý čtvrtek. Od dubna 2022, kdy již bude město mít k dispozici vlastní svozové vozidlo, bude možno podle skutečné potřeby intenzitu svozu zdvojnásobit.

Harmonogram svozu:

Rok

2021

2022

Plast

02.12.

30.12.

27.01.

24.2.

24.3.

Papír

16.12.

 

13.01.

10.2.

10.3.

 Věříme, že se ke zkvalitnění efektivnosti při třídění a svozu odpadu aktivně přidáte.  Oba materiály jsou po svozu dále zpracovávány, recyklovány nebo energeticky využívány. Město dlouhodobě podporuje nakládání s odpady, které je v souladu požadavky ochrany životního prostředí a proto Vám tuto službu poskytuje bezplatně.
 

ing. Zdenek Richter
místostarosta                                                                                                       uveřejněno: 3.11.2021

tisk


 

Vážení spoluobčané,

pro efektivní nakládání s komunálním odpadem město Roztoky zajistilo a již disponuje nádobami pro bezplatný adresný sběr tříděného odpadu.

K dispozici máme nádoby o objemu 240 l na plast (barva žlutá) a 120 l na papír (barva modrá). Pokud máte zájem o zapůjčení těchto nádob, vyplňte prosím tento formulář  http://bit.do/svoz-registrace

Jakmile bude registrováno prvních 200 zájemců, budete vyzváni k podpisu smlouvy o zápůjčce nádob v kanceláři vedoucího odboru životního prostředí Ing. Pavla Flenera. Následně bude možné nádoby vyzvednout v areálu Technických služeb města Roztoky.

Svoz tříděného odpadu bude zahájen tehdy, až bude distribuováno alespoň 500 nádob (250 ks na papír a 250 ks na plast). Naším cílem je zahájit svoz adresného tříděného odpadu začátkem ledna 2022.

Připomínáme, že nádoby jsou určeny pro svoz tříděného odpadu pouze z rodinných domů a budou domácnostem zapůjčeny bezplatně na dobu 5ti let.

Po uplynutí této lhůty se stanou jejich vlastnictvím. Nárok na zapůjčení nádob má jen domácnost, která má uhrazený poplatek za likvidaci odpadů v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích č.2/2020. V jednom čísle popisném, pokud obsahuje více bytových jednotek, bude uspokojena pouze jedna domácnost. Každý zájemce/domácnost obdrží max. 2 ks (1 nádobu na plast + 1 nádobu na papír nebo jednu z nich dle vlastního výběru).

Umístit nádoby je možné jedině na pozemku patřícímu k rodinnému domu. Na veřejný pozemek je možno umístit nádoby pouze v den svozu tříděného odpadu. Svoz bude zahájen s četností 1x za měsíc pro každý druh odpadu, s 14-denní periodou. Předjednaný den je čtvrtek.

V první etapě, tj. v měsících lednu až březnu 2022, bude svoz prováděn najatou službou – společností FCC. Vzhledem k možnosti využití pouze velkého svozového vozu nebude možno v této etapě zajíždět do ulic Kroupka, Mühlbergerova (část kolmá na ul. Husova), Na Pískách, Olbrachtova, Plavidlo, Pod Čakovem, Potoky, Rýznerova, U Zastávky, Únětická (horní část), V Chatách (zajíždí se k viaduktu), Vltavská, Za Cihelnou a Za Potokem. V druhé etapě, tedy po dodání vlastního svozového vozu, které město objednalo s dodací lhůtou do konce března 2022, budou sváženy i tyto ulice.  

Ing. Zdenek Richter
místostarosta
uveřejněno:  20.10.2021