Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 1. Úplný oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Popis organizační struktury
 4. Kontakt
 5. Bankovní spojení
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Rozpočet a výkazy
 9. Jak získat příslušné informace
 10. Podatelna
 11. Opravné prostředky
 12. Seznam formulářů
 13. Životní situace
 14. Přehled předpisů
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zprávy
 17. Seznam zřízených organizací
 18. Licence, vzory licenčních smluv
 19. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
 20. Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu je Městský úřad Roztoky

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení města Roztoky je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační strukturu MÚ Rotoky popisuje organizační schéma a organizační řád

4. Kontakt

 • MÚ Roztoky Nám. 5. května 2 252 63 Roztoky
 • mu@roztoky.cz (i pro elektronický podpis)
 • tel. 220 400 211
 • fax 220 400 238
 • Datová schránka ID: ticbbnc

5. Bankovní spojení

příjmový účet: 19-388041369/0800

 • Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky
 • příjmový účet: 19-388041369/0800 (účet je transparentní)
 • běžný účet: 388041369/0800 (účet je transparentní)

 

6. IČO

Identifikační číslo organizace je 00241610

7. DIČ

Daňové identifikační číslo je CZ00241610

8. Rozpočet a výkazy

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok naleznete zde:

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Přečtěte si manuál s instrukcemi k poskytování informací

10. Podatelna

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Adresa pro osobní a poštovní kontakt:
Městský úřad Roztoky
Nám. 5.května 2
252 63 Roztoky

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí  8.00 - 18.00
Úterý      8.00 - 16.00
Středa   8.00 - 18.00
Čtvrtek   8.00 - 15.00
Pátek     8.00 - 14.00

Elektronicky, adresa elektronické podatelny:
mu@roztoky.cz

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Proti rozhodnutí MÚ Roztoky o odmítnutí žádostí (§ 15 zákona 106/1999 Sb.) lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli odvolání (§ 16 zákona 106/1999 Sb.) k MÚ Roztoky, který předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání MÚ Roztoky. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudně na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu. Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst.2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a musí být učiněno některým ze způsobů předepsaných v § 37 téhož zákona.

viz. Formuláře

Opravné prostředky

12. Seznam formulářů

http://urady.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare

Formuláře vydané MÚ Roztoky

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Krizové situace

http://portal.gov.cz/portal/obcan

14. Přehled předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Vyhlášky, nařízení a legislativa

Nejdůležitější právní předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazby uvedené v tomto sazebníku se použijí pouze v případě, že náklady na poskytnutí informací přesáhnou částku 100,- Kč bez nákladů poštovní služby.

Pořizování listinných kopií (v Kč za 1 list):

    A4 A3
jednostranné   2,- 3,-
oboustranné   3,- 4,-
Kopírování velkoformátových mapových podkladů (nutno kopírovat na zakázku v copycentru v Praze): dle ceny zhotovitele kopie plus dopravní náklady.

Náklady na pořízení technických nosičů dat: 1 kus CD 10,- Kč,  1 ks DVD 15,- Kč

Odeslání poštou: poštovné dle platného sazebníku České pošty.

Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace: 200,- Kč

16. Výroční zprávy

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Výroční zprávy

17. Seznam zřízených organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Technické služby města Roztoky
Lidická 1642
252 63 Roztoky
tel.: 220 910 655
IČO 00067733

Základní škola Roztoky, okres Praha-západ
Školní náměstí 470
252 63 Roztoky
Tel., fax: 233 910 580, 233 910 581
e-mail: info@zsroztoky.cz

Mateřská škola
Spěšného 288, Roztoky 252 63
Tel.: 220 910 701
e-mail: prvni.materska@volny.cz

Mateřská škola Roztoky-Žalov
Přemyslovská 1193,Roztoky 252 63
Tel.: 220 912 154
e-mail: ms.roztoky-zalov@volny.cz

Mateřská škola
Havlíčkova 1024
Roztoky
Tel.: 220 912 021
e-mail: ms.havlickova@volny.cz

Základní umělecká škola Jungmannova 143, 252 63 Roztoky
Telefon/fax: 220 910 751
e-mail:  info@zusroztoky.cz

18. Licence, vzory licenčních smluv

V současnosti MÚ Roztoky neeviduje žádnou položku příslušnou k tomuto bodu

19. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Rozhodnutí KÚSK o výši úhrad dle § 16a odst. 7

20. Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

7. Změny Územního plánu Města Roztoky (PDF 2.03 MB)
6. Investiční plány města Roztoky (PDF 671 KB)
5. Přemístění stanoviště kontejnerů na separovaný odpad (PDF 2.82 MB)
4. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF 1.10 MB)
3. Investiční plány města Roztoky (PDF 391 KB)
2. Umístění vodovodních řadů včetně potrubní šachty na pozemcích (PDF 341 KB)
1. Investiční plány města Roztoky (PDF 495 KB)